Ny e-legitimation 2016

Bankerna och e-legitimationsnämnden har en gemensam ambition att ha Svensk e-legitimation i skarp drift senast den 1 januari 2016. Nämnden och bankerna arbetar tillsammans med en handlingsplan kring säkerhetsfrågor för att möjliggöra att bankerna kan ansluta till Svensk e-legitimation. E-legitimationsnämnden uppdrag är att stödja och samordna elektronisk identifiering och signering i den offentliga förvaltningens e-tjänster. Nuvarande avtal som offentlig sektor använder för att köpa e-legitimationstjänster löper ut vid halvårsskiftet 2016.

     

den 19 maj 2015

Idag finns ca 7 miljoner e-legitimationer i Sverige. Bankerna med sitt gemensamma BankID-system står för huvuddelen. För att göra övergången från dagens lösning till den framtida så smidig som möjligt för medborgare, myndigheter och kommuner är nämnden angelägen om att dagens leverantörer väljer att ansluta sig till Svensk e-legitimation.

Vår gemensamma ambition är att ha Svensk e-legitimation i skarp drift senast den 1 januari 2016. Nämnden gör bedömningen att de arbetsinsatser som krävs för att få en säker lösning i skarp drift till kommande årsskifte kommer att klaras. Tio statliga myndigheter är inledningsvis berörda av den nya e-legitimationen. Det är Skatteverket, Försäkringskassan, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen, Kronofogden, Pensionsmyndigeten, Lantmäteriet, Rekryteringsmyndigheten och E-legitimationsnämnden själv!

E-legitimationsnämnden och Post- och telestyrelsen har nyligen fått ett regeringsuppdrag om gränsöverskridande e-legitimationer och betrodda tjänster. Myndigheterna ska analysera konsekvenserna av en EU-förordning på området.

- Det är angeläget att varje medlemsland i EU bidrar till att utländska personer ska kunna använda sitt lands e-legitimation i andra länders e-tjänster. E-legitimationsnämnden har därför fått ett särskilt uppdrag att lämna förslag till regeringen om hur detta kan lösas, säger it-minister Mehmet Kaplan. EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster trädde i kraft i september 2014. Syftet är att säkerställa en väl fungerande inre marknad och uppnå en lämplig säkerhetsnivå för medel för elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Ett omfattande arbete pågår nu mellan medlemsländerna för att fastställa bl.a. tekniska detaljer i genomförandet. Uppdraget ska utföras i samråd med berörda myndigheter och slutredovisas den 31 december 2015.

Planen är således att det nya svenska systemet för e-legitimation är i skarp drift 1 januari 2016. Men det förefaller finnas en del osäkerheter på vägen. Detta är ett nytt system som kommer att beröra alla medborgare som har myndighetskontakter.

E-legitimationsdagen hölls den 4 februari 2015 på Garnisonen Konferens i Stockholm i regi av statliga E-legitimationsnämnden och intresset var mycket stort med över 200 deltagare, både intressenter och aktörer inom området. Läs mera om E-legitimationsdagen här.

Ett av programinslagen handlade om den analys av Svensk e-legitimation som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utfört på begäran av tre myndigheter med stort behov av e-tjänster – Försäkringskassan, Arbets­förmedlingen och Centrala studiestödsnämnden, CSN.

I höstas kom MSBs granskningsrapport. Den är hemligstämplad, bara en sammanfattning med 22 rekommendationer offentliggjordes. Läs analysen här

I en artikel i tidskriften Publikt varnar man för riskerna med den nya id-lösningen.

– Som den tekniska lösningen ser ut i dag kan en attack mot en myndighet sprida sig i hela systemet, och då kan andra myndigheter bli tvungna att stänga sina e-tjänster, säger Peter Sahlin, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan. Det går inte att stänga av en enskild aktör. Men nyligen lade E-legitimationsnämnden fram en plan med åtgärder för att rätta sig efter rekommendationerna från MSB.

Försäkringskassan har efter lång tvekan nu bestämt sig för att ansluta sig till systemet.

– E-legitimationsnämnden har sagt att de ska ta hand om alla de punkter som vi och MSB identifierat som kritiska. Vi kan inte göra annat än att lita på det, säger Peter Sahlin.

STs ordförande Britta Lejon ser allvarligt på läget utifrån ett medarbetarperspektiv.

– Det blir de enskilda handläggarna som får klä skott om systemet inte fungerar. Det är oerhört viktigt att myndigheterna kan erbjuda säkra system, och i dagsläget känns det väldigt svajigt. Det kan bli kaos. De tekniska brister som uppdagats innebär också risker för medborgarnas tillit till samhället, anser hon.


Källa: http://www.publikt.se/artikel/varnar-risker-med-ny-id-losning-17573