Nationaldagen den 6 juni infaller i år på en lördag

Nationaldagen den 6 juni blev en lagstadgad helgdag (röd dag) istället för Annandag pingst genom lagändring som trädde i kraft 2005.

     

den 19 maj 2015

Normalt utgår ingen kompensation när en rörlig helgdag infaller på en dag som ändå skulle varit ledig, jämför t ex julledigheten som infaller på olika veckodagar olika år. I år infaller således den rörliga helgdagen nationaldagen på en lördag som normalt är en ledig dag.

I vissa kollektivavtal (men inte alla) har man dock förhandlat in en kompensation för de år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.

Kompensationen är olika utformad men man kan urskilja några modeller. Vissa avtal ger en extra ledig dag medan andra har ändrade ob-tillägg.

I ett avtal sägs att år då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag erhåller tjänstemannen i stället annan ledig dag utan löneavdrag. Antingen förläggs ledigheten i år till fredagen före 6 juni eller på måndagen efter. I en del kollektivavtal finns rätten att ta ut kompensation en valfri dag under 2015 om det är förenligt med verksamheten och man är överens med arbetsgivaren om dagen.

En annan variant är att man avtalat om årligt uttag av omkring 2 kompensationstimmar per år i form av arbetstidsförkortning. Viktigt att komma ihåg är att man måste göra upp om vad som gäller för nyanställda som inte har hunnit samla ihop tillräckligt med arbetstidsförkortning för att täcka en ledig dag. Man måste också ta hänsyn till anställda som slutar innan den lediga dagen kommer.

Det finns också olika regler för de som arbetar måndag – fredag och de vars arbete är schemalagt under veckans alla dagar.

På arbetsplatser som är bundna av kollektivavtal rekommenderas därför genomläsning av det aktuella avtalets bestämmelser (det finns mer än 650 olika kollektivavtal!) för att klarlägga vad som gäller just på er arbetsplats.

På arbetsplatser utan kollektivavtal finns ingen särskild rätt till kompensationsledighet men kan ändå vara möjlig om arbetsgivaren så medger.


Källa: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1989253-om-allmanna-hel_sfs-1989-253/