Arbeta aktivt för att motverka diskriminering

Från årsskiftet gäller nya regler för arbetsgivare för att motverka diskriminering och främja likabehandling. Arbetsgivare måste nu bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt stödja arbetstagarnas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen gällande samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.

     

den 9 januari 2017

Det gäller alltså oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller könsöverskridande identitet. Arbetsgivare måste arbeta aktivt inom fler områden än tidigare, med andra ord. Arbetet ska ske fortlöpande och åtgärderna planeras tidsmässigt och genomföras så snart som möjligt.

En definition på aktivt arbete finns nu även i lagstiftningen. Den säger att aktivt arbete är förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter.

Fem områden

Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta fem områden:

  • arbetsförhållanden
  • löner och andra anställningsvillkor
  • rekrytering och befordran
  • utbildning och kompetensutveckling
  • möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap

I detta ingår även att man ska ha riktlinjer och rutiner samt vidta åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Det går inte att säga exakt vad en arbetsgivare ska göra. Detta måste istället avgöras från fall till fall. Varje arbetsgivare måste själv identifiera vad det eventuellt kan finns för hinder och risker för diskriminering i verksamheten. Arbetet ska vara planmässigt och kan även kopplas till företagets arbetsmiljöarbete.

Detta arbete ska göras systematiskt på följande sätt:

1. undersöka om det finns risker för diskriminering i verksamheten
2. analysera och upptäcka eventuella hinder och risker
3. genomföra de åtgärder som skäligen kan krävas
4. följa upp och utvärdera arbetet

Exempel på aktiviteter

  • Arbetsredskap – är de anpassade så att både män och kvinnor kan använda dem?
  • Ledighet för helgdagar – är det möjligt att få ledigt vid olika religioners högtidsdagar?
  • Föräldrar – finns flextid på företaget? Läggs möten så att det blir lätt att hämta och lämna på förskolan?
  • Fysiska hinder – finns det fysiska hinder som gör att inte alla kan arbeta på företaget? Behövs ramp, dörröppnare, hörselslingor m m?
  • Jargong – hur är jargongen på företaget? Förekommer trakasserande uttryck?

Glöm inte dokumentera!

Arbetet med de aktiva åtgärderna ska dokumenteras varje år om företaget har minst 25 anställda.

Dokumentationen ska vara skriftlig och innehålla en redogörelse för den undersökning av risker och hinder och den analys som gjorts. Med ska även finnas vilka förebyggande och främjande åtgärder som har genomförts eller planerats, samt den uppföljning och utvärdering som gjorts av det tidigare arbetet med aktiva åtgärder.

Alla arbetsgivare ska göra en årlig lönekartläggning. Denna kartläggning är också en del av arbetsgivarens aktiva arbete mot diskriminering.

Här räcker det med minst tio arbetstagare för att företaget årligen måste dokumentera sitt arbete med lönekartläggningen skriftligt. Dokumentationen ska innehålla en redovisning av lönekartläggningen, de lönejusteringar som krävs, kostnadsberäkning samt redovisning och utvärdering av föregående års planerade åtgärder.

Syfte med lagändringen

Diskrimineringslagen innehåller ett diskrimineringsförbud för att skydda individer mot diskriminering. Lagkraven som gäller aktiva åtgärder har däremot som syfte att ändra de strukturer (exempelvis policys, praxis och andra förfaringssätt) i verksamheten som kan leda till att någon blir diskriminerad.

De nya reglerna i diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2017.

Vill du hålla dig uppdaterad och alltid få senaste nytt gällande diskrimineringslagen och annat intressant inom HR-området? Klicka här » och registrera dig för en gratis provmånad på vår Servicepaket HR. Förutom nyheter får du även intressanta fakta-artiklar, quiz, frågor & svar, podcasts och mycket mer!


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!