Komplettera fakturan och få avdrag för momsen

Om fakturan inte har med allt som momslagen kräver kan avdrag för moms vägras. Fakturan kan då kompletteras i efterhand så att avdrag medges. Det har EU-domstolen slagit fast.

     

den 29 september 2016 Håkan Larsson

Företag får ibland inköpsfakturor som saknar vissa uppgifter som måste finnas med. Då kan avdrag för moms vägras eftersom rätten till avdrag ska styrkas med en faktura som uppfyller momslagens krav.

EU-domstolen har i två domar prövat vilken rätt till avdrag för moms företag har när fakturor kompletteras i efterhand.

Säljarens momsnummer saknas

I det ena målet (mål C-518/14 Senatex GmbH) hade ett bolag ställt ut s k självfakturor (avräkningsnotor) på provisioner som bolaget betalat ut till olika agenter. Bolaget hade dock vägrats avdrag för moms eftersom fakturorna saknade säljarnas (agenternas) momsregistreringsnummer. Detta fanns inte heller i bilagor.

Bolaget rättade fakturorna i efterhand och kompletterade dessa med momsregistreringsnummer för varje agent. Detta gjordes dock flera år i efterhand. Frågan var då om bolaget hade rätt att få avdrag för moms i den period som de ursprungliga fakturorna var utställda, eller om avdrag skulle medges först långt senare i den period som fakturan hade kompletterats.

Avdrag medges i den ursprungliga perioden

EUD slog fast att det är fel att ha nationella regler som säger att om en ursprunglig faktura saknar en obligatorisk uppgift – nämligen momsregistreringsnummer – kan en komplettering av detta inte ges retroaktiv verkan.

Avdrag för moms borde alltså – enligt EUD – medges redan det år då den ursprungliga fakturan upprättades, trots att denna då saknade vissa uppgifter.

En specifikation av tjänster i bilaga

I det andra fallet (mål C-516/14 Barlis 06) hade en advokatfirma fakturerat juridiska tjänster utan att specificera dem ordentligt. Köparen (Barlis) vägrades avdrag för moms eftersom myndigheten i Portugal ansåg att fakturorna inte innehöll tillräckligt med uppgifter. Barlis kom då in med bilagor som närmare specificerade de juridiska tjänsterna.

EU-domstolen konstaterade att den portugisiska domstolen inte bara kan begränsa sig till att kontrollera om fakturan är riktig. Domstolen måste beakta all information som lämnats av Barlis, dvs både fakturorna och de bilagor som lämnats in. Om dessa tillsammans innehåller all den information som är nödvändig för att kontrollera om villkoren för avdragsrätt är uppfyllda ska avdrag medges.

Kompletteringar ska beaktas

EU-domstolen slår alltså fast att företag som kompletterar bristfälliga fakturor i efterhand och lämnar in detta till Skatteverket medges avdrag för moms i den ursprungliga perioden. Detta trots att företaget då inte hade alla de uppgifter som krävs för att handlingen ska anses utgöra en faktura enligt momslagen.

Faktura saknas helt?

Detta ska dock inte förväxlas med den situationen när köparen helt saknar en faktura för inköpet. EU-domstolen har i en tidigare dom slagit fast att avdrag för moms kan medges först i den period då köparen har fått en faktura som styrker inköpet (mål C-152/02 Terra Baubedarf-Handel). Det är alltså skillnad på att säljaren kompletterar en bristfällig faktura i efterhand mot att en ny faktura ställs ut i efterhand som tidigare helt saknats.

Det torde komma diskussioner om var gränsen går för hur många uppgifter – eller vilka – som kan saknas i en bristfällig faktura för att den ska anses vara en faktura. Den kanske t.ex. saknar både säljarens momsnummer, momsbelopp, köparens namn m m. Skatteverket kommer troligen sätta en gräns när den ursprungliga handlingen inte alls är en faktura och att avdrag för moms kan medges först senare när en riktig faktura upprättats.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!