Möjligt ställa villkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling

Konkurrensverket publicerar en rapport om upphandlande myndigheters möjligheter att inkludera arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling av tjänster och byggentreprenader som utförs i Sverige.

     

den 7 september 2015

Frågan om det är möjligt att ställa krav på kollektivavtal eller om det är möjligt att inkludera kollektivavtalsvillkor vid offentlig upphandling, har under lång tid varit omdiskuterad i Sverige. För att ge upphandlande myndigheter stöd i denna fråga initierade Konkurrensverket 2014 ett projekt som nu resulterat i en rapport: Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Den offentliga sektorns inköp uppgår till över 700 miljarder kronor per år. Reglerna kring offentlig upphandling är till för att inköp som görs av stat, kommuner och landsting ska ske så effektivt som möjligt, bland annat genom större konkurrens.

Om värdet på ett kontrakt överstiger 505 800 kronor måste kontraktet annonseras och upphandlas i enlighet med vissa regler. Den gränsen höjdes från 270 000 kronor 1 juli 2014.

Rapporten identifierar de rättsliga möjligheter det finns att beakta arbets och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling, samt hur upphandlande myndigheter som önskar genomföra upphandlingar med sådana villkor praktiskt kan gå till väga. Det är dessa, i flera hänseenden svåra och komplexa frågor som belyses i denna rapport.


Källa: http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2015-6.pdf