Moderbolag i koncern? Så undviks en momssmäll

Skatteverkets momskontroller av koncerner ger klirr i statskassan. Här får du en snabb genomgång av vad ett moderbolag bör veta för att inte drabbas av en saftig momssmäll.

     

den 10 september 2019 Kristina Andreasson

Moder- och dotterföretag i en koncern uppfattar sig i vissa avseende som ett enda företag. I momshänseende är dock bolagen olika beskattningsbara personer. Det är en vanlig orsak till att det blir fel i momsredovisningen.

Ta betalt av dotterbolagen!

Ett moderbolag som inte tar betalt av dotterbolagen anses vara ett ”passivt” moderbolag och bedriver därmed en icke-ekonomisk verksamhet. Inköp till en sådan verksamhet ger inte till avdrag för moms.

Ett moderbolag som köper in varor och tjänster som direkt eller indirekt kommer dotterbolagen till godo måste därför löpande ta betalt av dotterbolagen. Detta för att inte förlora rätten till avdrag för moms på dessa inköp.

Normalt räknas inte koncernbidrag som betalning i det här sammanhanget. Att det finns rätt till koncernbidrag mellan moder- och dotter saknar också betydelse för momsfrågan.

Ingå avtal med dotterbolagen!

Betalning för utförda prestationer är omsättningar i momshänseende. Det räknas som en ekonomisk verksamhet. För att avdrag för moms ska medges måste omsättningarna vara momspliktiga.

Många tråkiga diskussioner med Skatteverket kan undvikas genom att ingå skriftliga avtal, som kan styrka att det finns en avsikt att ta betalt av dotterbolagen. Avtalet bör bl.a. precisera vilka prestationer som tillhandahålls, priset – eller hur priset ska beräknas – och när fakturering ska ske.  

Utfärda fakturor till dotterbolagen!

Det som främst kan motivera moderbolag till att utfärda fakturor är troligen att det är en nödvändighet för att dotterbolagen ska kunna utnyttja ett avdrag för ingående moms. Det är dock även en skyldighet enligt mervärdesskattelagen att utfärda fakturor vid försäljning till andra företag – oavsett om mottagaren har avdragsrätt eller inte.

Bokför på resultatpåverkande konton!

Avdragsrätt för moms förutsätter att utgiften har en direkt koppling till momspliktig försäljning i en ekonomisk verksamhet. Ett sätt att visa på kopplingen är att bokföra inköpet som en kostnad och vidareförsäljningen som en intäkt. Att boka via balansräkningen eller att minska kostnaden vid vidarefaktureringen är mindre bra ur den aspekten.

Ta ut marknadsmässiga priser!

Man behöver inte vara så petig med att prissättningen ska vara fullständigt ”rätt” om dotterbolaget har full avdragsrätt för moms. Det viktiga är att man de facto tar betalt för alla prestationer.

Däremot kan det bli problem om ett moderbolag tar för lite betalt av ett dotterbolag som inte har full avdragsrätt för moms. Så är det ofta i t.ex. fastighetsbranschen, privata sjukvårdssektorn, finanssektorn och friskolebranschen.

Om priset är för lågt har Skatteverket rätt att beräkna utgående moms på marknadspriset istället för på det – lägre – pris som har tagits ut. För tjänster som utförs av ett moderbolag finns inte alltid ett marknadspris att jämföra med. Då kommer Skatteverket bestämma marknadspriset till att motsvara bolagets kostnader – köpta varor och tjänster men även egna lönekostnader – för att kunna tillhandahålla den aktuella prestationen.

Ett gott råd är att ha en dokumentation för hur priset till dotterbolagen beräknas. Om kostnaderna i bolaget överstiger fakturerade belopp är det extra viktigt att dokumentera vad som motiverar den lägre faktureringen.


Vill du få fördjupad kunskap om moms i koncerner? Anmäl dig till vår livestreamade kurs här!


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!