Missa inte att ta fram en rehabiliteringsplan

Du har väl inte missat det nya kravet på att ta fram en rehabiliteringsplan? Från och med den 1 juli ska arbetsgivare ta fram en rehabiliteringsplan när en medarbetare förväntas vara sjuk längre än 60 dagar. Hur bedömer man hur sjukskrivningsperioden och måste man alltid ta fram en rehabiliteringsplan? Här går vi igenom vad de nya reglerna innebär för dig som arbetsgivare.

     

den 30 juli 2018

Alla arbetsgivare ska alltså ta fram en rehabiliteringsplan (plan för återgång i arbete) när en medarbetare bedöms vara sjuk 60 dagar eller längre. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Skyldigheten att ta fram en rehabiliteringsplan gäller oavsett om sjukfrånvaron är på heltid eller deltid (25 %, 50 % eller 75 %).

Syftet med att ta fram en rehabiliteringsplan är bland annat att säkerställa att rehabilitering och arbetsanpassning kommer igång tidigt i en sjukskrivning.

Se över rehabiliteringsrutinerna

De nya reglerna innebär att arbetsgivare behöver se över och anpassa sina rehabiliteringsrutiner. Det är viktigt att man i god tid före dag 30 har bedömt sjukskrivningens längd och om man ska ta fram en rehabiliteringsplan.

Eftersom planen ska tas fram i samråd med den sjukskrivne ska det även finnas tid för att ha genomfört ett rehabiliteringssamtal senast dag 30.

Ett förslag är att man i samband med att sjukfallet anmäls till Försäkringskassan (mellan dag 15 – 21) också bedömer sjukskrivningens längd och om en plan ska tas fram eller inte.  

Som arbetsgivare kan det givetvis vara svårt att bedöma hur länge en sjukskrivning kommer att pågå. Till hjälp för denna bedömning har man bland annat läkarintyget. Ett tips kan också vara att man ser i de riktlinjer om sjukskrivningsperioder som Socialstyrelsen har tagit fram (Försäkringsmedicinskt beslutsstöd).

Arbetsgivaren ansvarar för att planen följs upp och vid behov ändras. Planen ska förvaras hos arbetsgivare för att – vid förfrågan – kunna visas för Försäkringskassan.

Undantag från att ta fram en fullständig rehabiliteringsplan

Det finns flera situationer då en fullständig rehabiliteringsplan inte behöver tas fram. I sådana fall räcker det med att dokumentera underlaget för beslutet. Det gäller till exempel om den anställde förväntas återgå i arbete utan några särskilda insatser oavsett sjukskrivningens längd eller om den anställdes hälsotillstånd innebär att en återgång i arbete inte är möjlig (inte ens med hjälp av rehabilitering).

Tips!

Här följer några råd och tips för en lyckad rehabilitering:

  • Se till att rehabiliteringsarbetet kommer igång tidigt i en sjukskrivning.
  • Anpassa er rehabiliteringsprocess till de nya tidsgränserna.
  • Använd Försäkringskassans mall för plan för återgång i arbete.
  • Kom överens med den sjukskrivne om hur och när rehabiliteringsplanen ska följas upp. Utgångspunkten ska vara att rehabilitering är en aktiv process.
  • Missa inte att det finns ett ekonomiskt bidrag vid köp av utredande rehabiliteringstjänster; s k arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
  • Utbilda och informera chefer om skyldigheter och ansvar i samband med sjukfrånvaro och rehabilitering.

Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer