Maximera lågbeskattad utdelning 2018

Är du en fåmansföretagare som deklarerar dina aktier på en blankett K10? Då beskattar du utdelning inom det så kallade gränsbeloppet till 20 %. Gränsbeloppet kan beräknas baserat på ett löneunderlag från företaget. För att få använda sig av löneunderlaget vid utdelning 2018 är det viktigt att ta ut ”rätt” lön innan 2017 års slut.

     

den 26 mars 2018

Artikel från 2017-12-18 – uppdaterad 2018-03-26

Delägare som är verksamma i fåmansföretag beskattas med 20 % på utdelningar inom gränsbeloppet.

Löneuttagskrav

För att kunna lägga till ett lönebaserat utrymme till gränsbeloppet 2018 måste delägaren eller någon närstående – under kalenderåret 2017 – ta ut en kontant lön på minst det lägsta beloppet av:

  • sex inkomstbasbelopp för 2017 (6 × 61 500 kr = 369 000 kr) med tillägg av 5 % av lönerna i företaget och dess dotterföretag och
  • 9,6 inkomstbasbelopp (9,6 × 61 500 kr =) 590 400 kr.

Läs mer: Bli expert på skattefrågor med Servicepaket Skatt

Enmansbolag

En ensam aktieägare kan beräkna lönen för att få tillämpa löneunderlagsregeln enligt följande formel:

(369 000 kr + 5 % × löner till anställda exklusive ägarens lön) / 0,95.

Om det bara är delägaren som är anställd måste denne – under 2017 – ta ut en lön på minst 388 422 kr (369 000 kr/0,95).

Tar delägaren ut en lön på 388 422 kr får hälften av lönen läggas till årets gränsbelopp. Utöver detta får det läggas till ett belopp som motsvarar omkostnadsbeloppet för aktierna multiplicerat med statslåneräntan den 30 november 2017 + 9 procentenheter dvs 9,49 % vid beräkning av gränsbelopp för 2018.

Förmåner kopplade till kontant lön

Gränsbeloppet är dock inte det enda man bör tänka på vid löneuttaget. Även ersättningar från olika system som har sin utgångspunkt i bruttolönen kan påverkas. Följande gränser för sociala förmåner gäller för 2017: 

Maximal pensionsgrundande inkomst (PGI)
Maximal sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Maximal SGI föräldrapenning
                      

496 305 kr
336 000 kr
448 000 kr

Omvänd löneväxling får göras retroaktivt

Skattepliktiga förmåner får inte räknas med i löneunderlaget eller i delägarens löneuttag. Om man har haft förmåner som man hellre hade velat utnyttja som löneunderlag är s k omvänd löneväxling ett alternativ. Eftersom bilförmån räknas per år kan man göra denna omvända löneväxling retroaktivt för just denna förmån.

Enligt Skatteverket kan en sådan löneväxling göras retroaktivt under följande förutsättningar:

  • Betalning ska göras med skattade pengar, d v s en nettolönebetalning före årets utgång.
  • Om den anställde ansöker om ett beslut om ändring av preliminär A-skatt (jämkning) behöver arbetsgivaren inte dra någon preliminär skatt eftersom skatteavdrag normalt har gjorts på t ex den bilförmån som redovisats under året.
  • Arbetsgivaren ska därefter begära omprövning av tidigare arbetsgivardeklarationer där förmånen redovisats.
  • På kontrolluppgiften KU 10 anges värdet av bilförmån till noll kronor i ruta 013 och betalningen för bilförmånen (d v s ursprungligt bilförmånsvärde) anges i ruta 017.

Omvänd löneväxling – i syfte att öka löneunderlaget för kapitalbeskattad utdelning – kan göras avseende alla skattepliktiga förmåner. Det gäller även skattepliktiga förmåner till andra anställda än delägarna i företaget. 

Håll dig uppdaterad!

Att arbeta med skatt innebär att man ständigt måste vara uppdaterat om vad som är på gång på skatteområdet. Med Servicepaket Skatt kan du känna dig trygg i att alltid ha tillgång till det senaste, och att du har ett korrekt svar nära till hands när du behöver det. Få tillgång till paketet


Få snabba svar på dina skattefrågor!

Svårt att hänga med i det senaste på skatteområdet? På jakt efter kvalificerade svar på dina frågor – snabbt?
I Servicepaket Skatt hjälper vi dig att tolka snåriga lagar och skatteregler, så att du kan lägga tiden på annat. Välkommen till en enklare skattevardag!

Jag vill prova paketet!