Ger markarbete på ofri grund rätt till skattereduktion?

Skatteverket har nu tagit ställning till om skattereduktion för rotarbete kan medges för markarbete som utförs på en tomt som tillhör en småhusenhet, men som inte ägs av den som äger och bor i småhuset.

     

den 28 augusti 2015

Som hushållsarbete räknas bl a reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av småhus (rotarbete) som ägs av den som begär skattereduktion.

Av förarbeten framgår att de markarbeten som kan berättiga till skattereduktion i första hand är markarbeten för reparation och underhåll av el-, vatten- och avloppsledningar i direkt anslutning till byggnad.

Dränering, ledningar för elektricitet eller elektronisk kommunikation samt anläggningar för värmeförsörjning kan ge rätt till skattereduktion. Men även markarbete vid borrning för jord- eller bergvärme, liksom arbete med borrning eller nedgrävning av brunn om vatten dras in i ett bostadshus.

För att dessa markarbeten ska ge rätt till skattereduktion krävs att de sker i direkt anslutning till en byggnad. Så anses ha skett om elektriciteten, värmen, vattnet etc är avsett att tillföras byggnaden samt att arbetet utförs på den tomt som bostaden är belägen på.

Det är bara arbetskostnaden för markarbetet som omfattas av skattereduktionen. Därmed omfattas inte kostnader för maskiner vid t ex grävnings- och borrningsarbete.

Skatteverket anser att den som äger och bor i småhus på ofri grund kan ges skattereduktion för markarbete som utförs på tomten som tillhör småhuset förutsatt att elektricitet, värme, vatten etc. ska tillföras huset samt under förutsättning att övriga krav för skattereduktion är uppfyllda.

Se Skatteverkets ställningstagande ”Skattereduktion för husarbete - markarbete på ofri grund” från den 7 augusti 2015, dnr 131 424601-15/111.