Mångfald som affärsstrategi

Vår omvärld är i ständig förändring. Kunder byter både åsikter, vanor och beteenden. För att hänga med gäller det därför att förändras i samma riktning och förstå såväl medarbetares som kunders ständigt skiftande behov.

     

den 21 februari 2017

Diversity Management handlar om att leda och hantera likheter och olikheter och att våga värdesätta individers olika erfarenheter och kompetenser. Det är blandningen av våra olika kön, etniciteter, sexuella läggningar, utbildningsbakgrunder, religiösa övertygelser eller trosuppfattningar, åldrar osv som gör oss till unika individer.

Många stora och välkända varumärken i Sverige arbetar idag aktivt med Diversity Management, eftersom att de ser en lönsamhet i att arbeta utifrån ett mångfaldsperspektiv. Statistiska centralbyrån redovisar varje månad statistik av Sveriges handel med andra länder och menar att ”Sverige är beroende av handel med andra länder”. Men, som alla företagare vet; för att lyckas sälja något måste du känna din kund.

Diversity Management är alltså inte längre bara en fråga för HR, det är en affärsstrategi. För att öka kundnöjdheten, nå nya kundgrupper samt förstå nya önskemål och behov behöver företag lära känna sina kunder på ett nytt sätt. Tidigare har företag och organisationer inte behövt identifiera sina kunder på samma sätt, de har istället betraktats som en likartad grupp med liknande behov och värderingar. Nu arbetar man istället för att öka förståelsen för kundernas mångfald.

Ett bra exempel är Volvo YCC – den första bilen som skapats av enbart kvinnor. Nio kvinnor från Volvo Personvagnar i Göteborg trodde sig veta att kvinnor hade andra önskemål än män, när det kom till val av bil. De arbetade därför fram en konceptbil vars utgångspunkt var att förenkla tillvaron för kvinnor. Den erbjöd smart förvaring, möjlighet att personifiera bilen, minimalt underhåll och förenklad parkering.

Detta sätt att arbeta med Diversity Management stärkte Volvo som arbetsgivare, samtidigt som det skapade lösningar för att hitta nya kundgrupper.
Förutfattade meningar kan lätt ligga i vägen för en bredare förståelse för kunder och nya marknader. Vad har du för tankar kring hur du skulle kunna arbeta med Diversity Management på ditt företag? Genom att ta till vara på och utveckla företagets kompetenser, öka öppenheten och tillgodose både befintliga och nya kundgrupper?

Förutom att sannolikt öppna upp för ökad lönsamhet möjliggör Diversity Management även antidiskriminering och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer