Luleå tingsrätt: Ansvar för mutbrott och bestickning

Efter att det uppdagats att en projektledare vid Trafikverket uppfört ett stall på sin fastighet och därefter låtit en av Trafikverkets entreprenörer betala för stora delar av byggnaden väckte åklagare talan gällande mutbrott.

     

den 7 september 2015

En person arbetade som projektledare (hädanefter projektledaren) på Trafikverket fram till 2012. Anställningen innefattade bland annat projektering och drift av byggen. Projektledaren hade dock inget ansvar i upphandlingsverksamheten hos Trafikverket.

Bolag X arbetade främst med anläggning av asfalt. Vid tidpunkten för den aktuella händelsen var samma person både VD och ordförande för bolaget (hädanefter VD).

Under 2009 lät projektledaren uppföra en stallbyggnad på sin fastighet.

Åklagaren yrkade vid tingsrätten ansvar för grovt mutbrott gällande projektledaren och grov bestickning gällande VD. Vidare yrkade åklagaren att en företagsbot skulle åläggas bolag X om 1 400 000 kronor.

Sammanfattningsvis fann tingsrätten det utrett att VD genom bolag X givit projektledaren ett stall till ett värde om minst 600 000 kronor, att projektledaren tagit emot detta stall samt att det skett för dennes tjänsteutövning vid Trafikverket (tidigare Vägverket). Även om projektledaren inte haft ett direkt inflytande över upphandlingsprocesser så har denne haft möjlighet att påverka storleken av den ersättning som kan tillkomma bolag X för vissa typer av arbeten samt medverkat i den poängsättning av entreprenörer som skett och som kunnat få betydelse för vem som ska tilldelas framtida uppdrag. Med hänsyn till att brotten avsett ett betydande värde ska de bedömas som grova.

Tingsrätten dömde projektledaren till ansvar för mutbrott Påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter. Projektledaren förpliktigades även att såsom förverkat utbyte av brott utge 600 000 kronor till staten. Vidare dömde tingsrätten VD till ansvar för bestickning Påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter.

Slutligen fann tingsrätten att det brott som VD gjort sig skyldig till hade skett inom ramen för den näringsverksamhet som bolag X bedrivit, och att bolag X därför ska åläggas företagsbot. Tingsrätten bestämde storleken på företagsboten till 800 000 kronor.


Källa: http://www.institutetmotmutor.se/tingsratten-domer-till-ansvar-for-mutbrott-samt-bestickning