Hur fungerar det egentligen med löneavdrag vid föräldraledighet? Löneexpert Lotta Sprangers förklarar.
Hur fungerar det egentligen med löneavdrag vid föräldraledighet? Löneexpert Lotta Sprangers förklarar.

Löneavdrag vid föräldraledighet – så fungerar det

Anställda kan vara föräldralediga av flera olika anledningar enligt föräldraledighetslagen. För den som har en fast lön i form av månadslön kommer då lönen att minskas motsvarande frånvaron. Det finns ingen lag som reglerar hur löneavdrag vid föräldraledighet ska göras, det regleras istället i kollektivavtal.

     

den 8 januari 2020 Lotta Sprangers

Även arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal kan tillämpa de regler för löneberäkning som finns i gällande kollektivavtal.

Här följer exempel på hur löneavdrag från månadslönen kan beräknas vid föräldraledighet. Det finns olika avdragsformler beroende på ledighetens längd, alltså den tid som den anställde begärt ledighet för. Här följer exempel på frånvaroavdrag från kollektivavtal för tjänstemän med månadslön. 

Frånvaro högst fem dagar

För ledighet som inte är längre än fem arbetsdagar görs ett avdrag för varje arbetsdag. Löneavdraget beräknas så här:

Månadslönen / 21 = avdrag 100 % per arbetsdag

Dagsavdraget används när den anställde har sökt ledighet för exempelvis tre dagar under en vecka. Det blir då ett avdrag för tre dagar.

Frånvaro mer än fem dagar i följd

När ledighetsperioden är längre än 5 arbetsdagar i följd ska avdrag göras för alla kalenderdagar i perioden d v s även för arbetsfri lördag och söndag. Löneavdraget beräknas så här:

Månadslönen x 12 = avdrag 100 % per kalenderdag
         365

Enligt vissa kollektivavtal får frånvaroavdraget inte göras för den söndag eller helgdag som inleder respektive avslutar den anställdes ledigheten. I en del kollektivavtal kan detta även gälla arbetsfri lördag. 

Kalenderdagsavdraget används till exempel om en anställd ansöker om föräldraledighet från en måndag i en vecka och till en onsdag veckan efter. Då kommer tio dagar att dras bort från månadslönen, det vill säga även mellanliggande helg.

Frånvaro del av dag

Vid ledighet del av dag görs vanligen avdraget per timme. För en deltidsanställd ska lönen först räknas upp så att den motsvarar heltidslönen vid uträkning av avdrag per timme. 

Enligt flera kollektivavtal beräknas löneavdraget vid 40-timmarsvecka enligt följande:

Månadslönen / 175 = avdrag 100 % per timme.

Exempel

Erika arbetar 80 %, d v s 32 timmar per vecka. Ordinarie veckoarbetstid är 40 timmar. Hennes deltidslön är 16 000 kr per månad. 

Erika tar föräldraledigt i 4 timmar. För att beräkna timavdraget måste först hennes heltidslön räknas ut: 

16 000 x 40 = 20 000kr 
     32

Frånvaroavdraget per timme beräknas sedan enligt formeln: 

20 000 / 175 = 114,28 

Det totala avdraget för 4 timmars föräldraledighet är 457 kronor. Den summan dras av från Erikas deltidslön.

Observera att det finns flera olika sätt hur timavdrag ska beräknas. Se alltid eventuellt gällande kollektivavtal eller lokalt avtal.

Frånvaro hel månad

Om frånvaron avser hela månaden ska inte avdraget beräknas per dag. Detta kan innebära att avdraget blir högre än månadslönen. Avdragsbeloppet ska istället vara lika stort som månadslönen. 


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer