LO presenterar långsiktiga lönemål fram till år 2028

LO:s förbund är nu överens om att hålla ihop. Industrin ska gå först i avtalsrörelserna och lönerna ska bli mer jämlika. Gapet mellan kvinnor och män ska minska.

     

den 20 maj 2015

Med långsiktiga mål avser LO-förbunden en period om tre kongressperioder, det vill säga fram till år 2028. Målen ska ses som en övergripande färdriktning för LOs löne- och avtalspolitik i kommande avtalsrörelser. Avsikten är att de gemensamma lönepolitiska målen ska samspela med den samhällsekonomiska politiken i kongressrapporten Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. De långsiktiga målen presenterades fredagen den 13 mars 2015.

De långsiktiga lönemålen har redan mött kritik från olika arbetsgivarföreträdare. Så har t ex Anders Weihe, förhandlingschef hos Teknikföretagen. i en kommentar till Arbetet reagerat mot att tjänstemännens lön högst ska vara 40 procent högre än arbetarnas. Han menar att det skulle ta bort ungdomars drivkraft att utbilda sig för kvalificerade jobb.

Här är en sammanfattning av LO:s långsiktiga mål:

* Fram till år 2028 ska lönebildningen bidra till full sysselsättning vid hög sysselsättningsgrad, hög tillväxt och jämn inkomstfördelning. För att betraktas som sysselsatt bör lönen minst uppgå till en miniminivå som är möjlig att försörja sig på.

* Fram till år 2028 ska LO-förbundens lönekrav bidra till reallöneökningar.

* Fram till år 2028 ska LO och medlemsförbunden verka för sänkta internationella kapitalavkastningskrav samt verka för att löneandelen i Sverige och våra konkurrentländer ökar med beaktande av en snabb teknikutveckling.

* Under perioden fram till år 2028 ska förbunden verka för att minska lönegapet mellan arbetare och tjänstemän.

* Senast år 2028 ska värdediskrimineringen bland arbetare ha Minskat på sådant sätt att löneskillnaderna mellan kvinnor och Män reduceras med 6 procentenheter.

*Under perioden fram till år 2028 ska LO-förbunden verka för att de kollektivavtalade lägstalönerna för vuxna, som inte är under upplärning, ska ligga på en nivå som motsvarar minst 75 procent av medellönen för arbetare. LO-förbunden ska dessutom verka för att lägstalönerna i genomsnitt ökar procentuellt mer än medellönen för arbetare.

* Fram till år 2028 ska LO-förbunden verka för en mer sammanhållen lönestruktur bland arbetstagare.

* Under perioden fram till år 2028 ska förbunden hålla löneglidningen låg på arbetsmarknaden för att värna övriga lönepolitiska mål. De totala löneökningarna inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara lönekostnadsnormerande för LO-kollektivet och hela arbetsmarknaden.

* Senast år 2028 ska visstidsanställningar bland arbetare uppgå till högst 10 procent och alla visstidsanställningar ska ske på objektiv grund eller efter överenskommelse med fackförbundet.

* Senast år 2028 ska korta på varandra följande anställningar (s.k. daglöneri) inte vara tillåtna.

* Senast år 2028 ska heltid vara norm för arbetare.

* Senast år 2028 ska in/uthyrning av arbetskraft begränsas inom LO-förbundens avtals- och organisationsområden för att motverka användandet av in/uthyrning för ett arbetskraftsbehov av mer permanent karaktär.

* Senast år 2028 ska samtliga LO-förbundens avtals- och organisationsområden täckas av kollektivavtal eller lagar och förordningar som reglerar organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, rehabilitering, samt kvalitetssäkrad företagshälsovård.

* Fram till år 2028 ska skyddet för arbetares personliga integritet stärkas.

* Senast år 2028 ska den sammanlagda pensionsnivån för arbetare vara lägst 72 procent av slutlönen.

* Fram till år 2028 ska tryggheten i arbetslivet för arbetare öka genom att skyddet vid arbetsskada, sjukdom och omställning stärks.

Här är LO-broschyren Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder:

http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_1366026587231_langsiktiga_avtalsmal_pdf/$File/Langsiktiga_avtalsmal.pdf