Lilla Löneskolan – nu om V-Ö

     

den 8 oktober 2015

* Vild strejk

En vild strejk är en olovlig strejk i strid mot bestämmelser om fredsplikt i Medbestämmandelagen och eventuellt kollektivavtal. Fredsplikten förhindrar arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal att vidta stridsåtgärder mot motparten.

* Visstidsanställning

Den huvudsakliga anställningsformen är tillsvidare eller fast anställning. Följande tidsbegränsade anställningsformer, anställning för viss tid, är tillåtna enligt lagen om anställningsskydd:

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas

1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Även provanställning är en form av tidsbegränsad anställning.

Lag (1982:80) om anställningsskydd är semidispositiv vilket innebär att kompletterande bestämmelser kan finnas i kollektivavtal.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-198280-om-anstallningss_sfs-1982-80/

* VISITA - Svensk besöksnäring

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar mer än 4 600 medlemsföretag med över 6 500 verksamheter, främst hotell, restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferensanläggningar, spa, campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer, turist- och eventföretag. Eva Östling är VD.

* Ålderpension

Pensionen består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension (eget sparande).

- Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten sköter. Den allmänna pensionen beräknas på alla dina inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Det innebär att du får allmän pension också vid till exempel arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning.

Den allmänna pensionen har två delar; inkomstpension och premiepension. Varje år avsätts en summa som motsvarar 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till din allmänna pension. Av dessa är 16 procent inkomstpension och 2,5 procent premiepension.

Den vanligaste pensionsåldern är fortfarande 65 år, men du kan även vänta längre med att ta ut hela eller delar av din pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 års ålder, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

- Förutom den allmänna pensionen kan man få pension genom tjänstepension. Ålderspension är en del av tjänstepensionen som arbetstagaren har rätt att få utbetald vid en viss ålder, vanligtvis 65 år. Pensionsåldern kan variera mellan olika pensionssystem. Premien betalas av arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal eller genom frivilligt åtagande.

- Privat pensionsförsäkring har olika regler men kan tidigast tas ut vid 55 års ålder. Skatteavdrag för privat pensionssparande kommer att upphöra 2016.

https://www.minpension.se/tjanstepension

* Ökade levnadskostnader

Begreppet Ökade levnadskostnader är ett utryck som förekommer i samband med beräkning av skatteavdrag för t ex tjänsteresor, vid tillfälligt arbete, vid dubbel bosättning, vid resor i näringsverksamhet utanför den vanliga verksamhetsorten som varit förenade med övernattning samt avdrag för hemresor.

* Övernattningslägenhet

Om du fått nytt jobb på en annan ort än där du och familjen är bosatt kan du få skatteavdrag för utgiften för ditt boende på den nya orten. Du måste kunna visa kvitto eller liknande på hur stor utgiften är. Om familjebostaden har flyttats till arbetsorten får du i stället göra avdrag för bostaden på den gamla bostadsorten. Du får göra avdrag för utgifter för din boendekostnad under längst två år. För gifta och sambor får avdrag även göras efter denna tid om den dubbla bosättningen beror på makans, makens eller sambons förvärvsverksamhet. I sådana fall får du göra avdrag under sammanlagt fem år. Om synnerliga skäl talar för det får du dock göra avdrag för längre tid.

https://www.skatteverket.se/download/18.133ff59513d6f9ee2eb5307/1366283901574/31505-9.pdf

* Övertid

Övertid beskrivs i arbetstidslagen. När det gäller ersättning för övertid regleras detta vanligtvis i kollektivavtal och ersätts normalt per timme. Med övertid förstås sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid. En arbetsgivare är enligt arbetstidslagen skyldig att föra anteckningar om övertid för varje enskild arbetstagare och dessa anteckningar brukar föras i en övertidsjournal där även jourtid och mertid antecknas. Journalerna skulle tidigare föras enligt fastställda formulär men numera får arbetsgivaren välja vilken handling som ska användas.

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetstidslagen-med-kommentarer-bok-h026.pdf

* Övertidsavgift

Begreppet Övertidsavgift har numera ändrats till Sanktionsavgift. Det är en avgift som arbetsgivare som har överträtt övertidsbestämmelserna i arbetstidslagen ska betala. Sanktionsavgiften är för varje otillåten övertidstimme 1 % av det aktuella prisbasbeloppet, vilket 2015 motsvarar 445 kronor per timme. Övertidsavgiften tillfaller staten.