Lilla Löneskolan – nu om T & U

     

den 7 september 2015

* Teaterförbundet

Teaterförbundet är en fack- och yrkesorganisation för professionella skådespelare, sångare, dansare, artister, regissörer och scenografer, samt konstnärlig, teknisk och administrativ personal inom teater- och filmbranschen. Förbundet är anslutet till TCO, PTK, OFR. Vid riksstämman 2014 valdes Anna Carlson, skådespelare till ordförande i Teaterförbundet.

* Terminalglasögon

Om det visar sig att en arbetstagare behöver särskilda arbetsglasögon som är speciellt anpassade för arbetet vid bildskärm ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren har sådana glasögon. Terminalglasögon kallas glasögon som en arbetsgivare, vid behov, tillhandahåller en arbetstagare som arbetar mer än en timme per dag framför en dator. Denna skyldighet stadgas i arbetsmiljölagen. Läs mera om Synundersökning och glasögon för bildskärmsarbete i AFS 1998 6 §

http://www.av.se/dokument/afs/AFS1998_05.pdf

* TJ

Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ, organiserar anställda med arbetsuppgifter av administrativ eller teknisk art vid företag och myndigheter inom transportsektorn. Ann-Charlott Juliusson är förbundsordförande.

* Traktamente

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas "skattefritt traktamente". Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/traktamente.4.
dfe345a107ebcc9baf80006547.html

* Transport

Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO. Förbundet bildades 1897 och har cirka 63 000 medlemmar. Lars Lindgren är Förbundsordförande.

* Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden med ca 600 000 medlemmar. Unionen är en del av TCO. Unionens medlemmar finns på alla befattningsnivåer i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag.

Unionens förbundsordförande är Cecilia Fahlberg men har nyligen aviserat att hon inte kommer att ställa upp för omval vid förbundskongressen i höst. Cecilia Fahlberg var en av de drivande krafterna bakom bildandet av Unionen, som skapades efter en sammanslagning mellan förbunden HTF och SIF, 2008

* Uppdragstagare

En uppdragstagare utför arbete åt någon annan utan att vara anställd hos denne. Uppdragstagarens motsats är arbetstagaren som är anställd hos arbetsgivaren. En uppdragstagare är vanligtvis godkänd för F-skatt och har flera uppdragsgivare. Förhållandet mellan uppdragstagaren och beställaren är ofta av tillfällig natur och uppdraget är begränsat till viss eller möjligen vissa bestämda uppgifter. En uppdragstagare får inte lön utan fakturerar oftast sitt arvode. Uppdragsgivaren är inte skyldig att göra skatteavdrag på arvodet eller betala arbetsgivaravgifter för den som är godkänd för F-skatt. När det gäller de arbetsrättsliga lagarna gäller de i främst för arbetstagare. En uppdragstagare omfattas t ex inte av LAS och SemL.

* Uppsägning

En arbetstagare kan skiljas från sin anställning genom uppsägning från arbetsgivaren. Uppsägningen kan bero på arbetsbrist eller av personliga skäl. En arbetstagare kan själv säga upp sig från anställningen och måste då iaktta en uppsägningstid. Bestämmelser om uppsägning finns i Lag (1982:80) om anställningsskydd.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-198280-om-anstallningss_sfs-1982-80/

* Uthyrning av arbetskraft

Uthyrning av arbetskraft genom företag inom Almega/Bemanningsbranschen sysselsatte drygt 167 000 personer under 2014 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Sedan 2012 finns en särskild lag om uthyrning av arbetskraft, Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. Enligt lagen ska de anställda i bemanningsföretaget tillförsäkras minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete.

Lagen innehåller även regler om skyldigheter för kundföretag gentemot bemanningsföretagets anställda. De bemanningsanställda som arbetar hos kundföretaget ska få tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar där på samma villkor som kundföretagets egna anställda samt få information om lediga prov- och tillsvidareanställningar hos kundföretaget.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2012-854/

* Utvecklingsavtalet SAF-LO-PTK

Utvecklingsavtalet mellan SAF (nu Svenskt Näringsliv), LO och PTK bygger på företagsanpassning och decentralisering inom områdena arbetsorganisation, teknisk utveckling, företagets ekonomi och resurser. Det innehåller också regler för medbestämmande, kontaktombud i mindre företag, facklig information på betald tid, samarbete i koncerner, arbetstagarkonsulter, arbetslivsforskning m.m.

År 1985 träffade parterna också en överenskommelse om att förslagsverksamhet skall ingå som en del i utvecklingsavtalet. Denna förslagsverksamhet gäller företag med minst 25 anställda men kan efter lokal överenskommelse tillämpas även i mindre företag.

Avtalet i korthet

  • SAF, LO och PTK är eniga om att effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft förutsätter en ständig utveckling i företagen.
  • Avtalet bygger på decentralisering och på de enskilda anställdas medverkan.
  • Tre utvecklingsområden särskiljs: arbetsorganisation, teknisk utveckling samt ekonomi och resurser.
  • Medbestämmandet kan ges olika former som parterna enas om lokalt.
  • Fackliga kontaktombud bör utses i mindre företag.
  • Fackliga möten på betald tid får ta högst fem timmar per år.
  • Regler anger vad som gäller koncerner, arbetstagarkonsulter och arbetslivsforskning.
  • Avtalet om förslagsverksamhet syftar till att främja ett kreativt och utvecklande arbetsklimat.

http://www.baf.se/arbetsgivarguide/utvecklingsavtalet-saf-lo-ptk__32