Lilla Löneskolan – nu om O, P, R och S

     

den 9 augusti 2015

* OB-ersättning

OB-ersättning är en kollektivavtalad ersättning som finns i många avtal men inte alla. Ersättningsnivåerna och vad som räknas som obekväm arbetstid kan skifta mellan olika kollektivavtal.

* Officersförbundet

Officersförbundet inom Saco är fack- och yrkesförbundet för soldater, sjömän, officerare och för de som studerar till yrkesofficerare. Med över 11 000 aktiva medlemmar är Officersförbundet det största förbundet för militär personal inom Försvarsmakten. Lars Fresker är förbundsordförande

* OFR

Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation för 14 fackförbund med medlemmar inom offentlig sektor. Tillsammans representerar medlemsförbunden drygt 559 000 medlemmar inom offentlig sektor. Av det totala medlemsantalet är 74 procent kvinnor. OFR har medlemsförbund som tillhör TCO respektive Saco och även förbund som står utanför dessa centralorganisationer. OFR arbetar främst med pension och försäkring, arbetsmiljö, omställning, samhällsekonomi och lönestatistik, EU-bevakning och information och omvärld. Lars Fresker är OFRs ordförande.

* Omställningsavtal

Omställningsstöd är en kollektivavtalad försäkring som skapats av arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fack. Avtalen kom till för att bägge parter ansåg att det behövdes göras tidiga insatser för personer som blir varslade om uppsägning. Det finns ett femtontal omställningsavtal som hanteras av olika fonder/stiftelser, t ex omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt näringsliv som hanteras av trygghetsrådet TRR (obs omställningsförhandlingarna om nytt avtal pågår fn).

TRS som är en kollektivavtalad stiftelse som bildades 1972 då arbetsmarknadens första omställningsavtal tecknades i Sverige. Parterna i kollektivavtalet har sedan dess ändrats och är sedan mitten av 90-talet PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. Trygghetsfonden TSL bygger på en kollektivavtalad försäkring som skapats av LO och Svenskt Näringsliv. Även parterna inom offentlig sektor har liknande omställningsstöd.

* Ordinarie arbetstid

Enligt Arbetstidslagen 5 § får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar i veckan. När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållanden i övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst 4 veckor. Veckan räknas från och med måndag, om inte annan beräkning tillämpas på arbetsstället. Observera att Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektiv­avtal. Kollektiv­avtalet kan då antingen ersätta hela lagen eller vissa delar av den.

* Pappers

LO-förbundet Pappers organiserar alla arbetare inom massa- och pappersindustrin. Totalt arbetar ca 19 000 inom branschen, varav ca 15 000 är arbetare. Matts Jutterström är Förbundsordförande.

* PAF

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, PAF, är ett förbund inom Transportföretagen. PAF har 39 medlemsföretag med drygt 2 450 anställda. Medlemsföretagen bedriver tillverkning av eller handel med Petroleumprodukter i Sverige. En av huvuduppgifterna är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor. Avtal tecknas med Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen, Ledarna samt Sveriges ingenjörer. Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av åtta arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen. Peter Jeppsson är VD för PAF och Transportföretagen.

*Polisförbundet

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Förbundet har cirka 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Polisförbundet ingår i TCO, vilket är en sammanslutning av landets fackliga tjänstemannaorganisationer och har till uppgift att tillvarata tjänstemannagruppernas gemensamma ekonomiska och sociala intressen. Polisförbundets ordförande är Lena Nitz.

* PTK

PTK är en samverkansorganisation för 25 fackförbund inom TCO, Saco och Ledarna som sammanlagt representerar 810 000 privatanställda tjänstemän. Ordförande är Cecilia Fahlberg (Unionen). Sedan lång tid pågår förhandling mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ett utvecklat omställningsavtal. Målet är att förhandlingarna ska slutföras under hösten 2015, efter att de har varit ajournerade sedan december 2013.

* PuL

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.

I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter.

Den statliga myndigheten Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/

* Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att den, som har varit sjuk eller skadad, ska återfå så mycket som möjligt av sin fysiska och psykiska förmåga. Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.

Rehabilitering kan ske på särskilda rehabiliteringsanläggningar, på sjukhus, öppenvårdsmottagningar eller i ditt hem. I de team som arbetar med rehabilitering kan sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator, psykolog, logoped, läkare och sjuksköterska ingå.

Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som ska se till att det finns en lämplig organisation för arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsplatsen. Detta regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:01)

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1994_01.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

* Resepolicy

Resepolicy är en beskrivning av vilka regler och riktlinjer som ska gälla för arbets- och tjänsteresor på en arbetsplats för att anpassa arbets- och tjänsteresorna så att dessa kan bli så miljöanpassade, effektiva och säkra som möjligt.

Här nedan hittar du länkar till Göteborgs stads riktlinjer för resepolicies och Trafikverkets idéskrift för hur man kan effektivisera sina möten och resor på olika sätt.

http://www2.trafikkontoret.goteborg.se/resourcelibrary/Gbg%20Stads%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20resepolicies%20Broschyr.pdf

http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/43309

* Reservofficerarna

Reservofficerarna är en intresse- och fackorganisation för reservofficerare. Förbundet har cirka 3 250 medlemmar och är anslutet till Saco. Ordförande är Magnus Konradsson.

* Seko

Seko, Service- och kommunikationsfacket är ett fackförbund inom LO som organiserar 121 000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg och ban. Janne Rudén är Förbundsordförande.

* SLF

SLF, Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, organiserar tjänstemän inom lantbruk, virkesmätning, golf, naturbruksgymnasier, Studiefrämjandet, Jägareförbundet samt 4 H med JUF och FSU. Henric Lagercrantz är Förbundsordförande för SLF. SLF tillhör centralorganisationen TCO.