Lilla Löneskolan – nu om H till K
     

den 20 maj 2015

* Handels

Handelsanställdas förbund, Handels, är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 156 000 medlemmar, varav över 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906. Förbundsordförande är Susanna Gideonsson.

* HRF

Hotell och Restaurangfacket HRF är ett LO-förbund med omkring 30 000 medlemmar. HRF organiserar arbetstagare som arbetar på hotell, restaurang, barservering, café, kasino, bingo, nöjesföretag, personalmatsal, serveringskonditori och på Folkets Hus och parker. Förbundsordförande är Therese Guovelin.

* Hängavtal

En arbetsgivare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation kan teckna ett så kallat hängavtal med en arbetstagarorganisation. Det innebär att arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen är överens om att följa ett befintligt kollektivavtal. En viktig skillnad mellan kollektivavtal och hängavtal är att som medlem i en arbetsgivarorganisation och därmed bundenhet till ett kollektivavtal får företaget förhandlingsstöd, branschinformation, tillgång till avtalstolkningar och juridisk expertis och något lägre premie för en del försäkringar.

* Inkomstpension

Inkomstpensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 16 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen. Inkomstpensionen är en inkomstgrundad pension som baseras på de pensionsrätter du har tjänat in. Hur mycket du får i inkomstpension beror på hur mycket som har betalats in under åren du arbetat och hur inkomstutvecklingen har varit i samhället. Alla som är födda 1938 eller senare och har tjänat in till pensionsrätter.

* ITP

Industrins och handelns tilläggspension (ITP) är en tjänstepension för privatanställda tjänstemän som har förhandlats fram av PTK och Svenskt Näringsliv. ITP innehåller två avdelningar:

  • ITP 1 med premiebestämd ålderspension. Gäller för tjänstemän födda 1979 eller senare (även vissa tidigare födda kan omfattas). Premiebestämd innebär att premien är bestämd på förhand, men inte storleken på pensionen.
  • ITP 2 med förmånsbestämd ålderspension. Gäller för tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Förmånsbestämd innebär att storleken på pensionen är bestämd på förhand, men inte premien. I ITP 2 finns även två ålderspensioner, dels ITPs förmånsbestämda pension, dels ITPK, som är premiebestämd.

Den som har en pensionsmedförande lön som övertiger 10 inkomstbasbelopp kan komma överens med arbetsgivaren om en alternativ pensionslösning, så kallad 10-taggarlösning.

* Journalistförbundet

Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier. Jonas Nordling är ordförande för Journalistförbundet.

* Jourtid - Arbetstidslagen 6§

Om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete, får jourtid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Som jourtid anses inte tid då arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning.

Lön för jourtid är vanligtvis reglerad i kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet.

* Jubileumsgåva

Gåvor från arbetsgivaren är enligt huvudregeln skattepliktiga. Under vissa förutsättningar är dock jul-, jubileums- och minnesgåvor skattefria.

En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde (= marknadsvärdet inklusive moms) inte överstiger vissa beloppsgränser, se nedan. Om värdet överstiger gränsbeloppen är gåvan skattepliktig från första kronan.

Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 20-, 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.

* Jusek

Jusek, som ingår i Saco, är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Jusek har omkring 83 000 medlemmar. Sofia Larsen är förbundsordförande för Jusek.

* Kommunal

Kommunal är Sveriges största fackförbund med över 500 000 medlemmar. De flesta har kommuner som arbetsgivare, men fler och fler är anställda i privata företag. Många är också anställda i landsting. Annelie Nordström är förbundsordförande.