Lilla Löneskolan – nu om F & G
     

den 18 maj 2015

* Facklig förtroendeman

Facklig förtroendeman är den som har utsetts av en arbetstagarorganisation att som facklig förtroendeman företräda de anställda på viss arbetsplats i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig verksamhet sammanhängande frågor. Facket ska underrätta arbetsgivaren om vem som är facklig förtroendeman.

Se också Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

* FAR

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. FAR bildades 1 september 2006 när Sveriges två revisorsföreningar, FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS, gick samman. Under perioden september 2006 till mars 2010 hette branschorganisationen FAR SRS. FARs medlemmar, cirka 6 000, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

* Fastighets

Fastighetsanställdas Förbund eller Fastighets är ett förbund inom LO. Fastighets organiserar del-och heltidsanställda fastighetsarbetare vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag, städare och fastighetsskötare anställda i entreprenadföretag och i egen regi, fönsterputsare och Folkets Hus-personal. Här hittar du också yrken som t ex områdes- och kvartersvärdar, elektriker, rörläggare, vvs-arbetare och sanerare. Tillsammans har Fastighets ungefär 30 000 medlemmar. Förbundsordförande är Magnus Pettersson.

* Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är de svenska fysioterapeuternas/sjukgymnasternas fackliga och professionella organisation. Fysioterapeuterna bildades 1943 och har idag cirka 12 000 medlemmar. Fysioterapeuterna är ett fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Stefan Jutterdal är ordförande för Fysioterapeuterna. För att bli antagen som medlem fordras godkänd fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen samt legitimation från Socialstyrelsen. Fysioterapeuten/sjukgymnasten är expert på rörelse och har ett självständigt ansvar att förebygga, undersöka och behandla funktionshinder samt utvärdera behandlingseffekterna.

* Förvaltningsdomstol

Förvaltningsdomstolarna består av tre instanser, förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. De avgör tvister, främst mellan enskilda och myndigheter. Det förekommer över 500 olika typer av mål i förvaltningsdomstolarna, däribland mål om körkort, bistånd, tvångsvård, socialförsäkring och skatt. Migrationsdomstolarna består av två instanser. De avgör utlännings- och medborgarskapsmål.

* Garantilön

Bemanningsavtalet innehåller regler om en garantilön. Garantilön är den minsta förtjänst en anställd är garanterad under en månad. Begreppet garantilön förekommer även inom andra kollektivavtalsområden t ex i samband med växlande arbetsuppgifter inom ramen för pågående anställning.

* Generell lönehöjning

Ett vid kollektivavtalsförhandlingen framförhandlat öres- eller krontal eller procentsats som alla utgående löner ska höjas med vid lönerevisionen.

* Grafiska Företagens Förbund

Grafiska Företagen är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden och har cirka 500 medlemsföretag med totalt runt 15 000 anställda. Ordförande är Göran Gustafsson.

* Gratifikation

Gratifikation är en frivillig engångsbelöning utöver ordinarie lön eller arvode som kan användas av arbetsgivare för att belöna medarbetares ovanligt goda insatser. Engångsbelöningar kan fungera som ett bra komplement till vanlig lönehöjning. Gratifikationer betraktas som lön och beskattas som lön.

* GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch

GS är Sveriges nyaste fackförbund som är resultatet av ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket. GS organiserar mer än 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. GS är ett LO-förbund och ingår i Facken inom industrin. Förbundsordförande är Per-Olof Sjöö.