Värdering av lager av djur

Djur i jordbruk får vid beskattningen tas upp till ett lägre värde än i redovisningen endast om mellanskillnaden tas upp som lagerreserv i redovisningen. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

     

den 13 maj 2015

X AB bedriver jordbruk med inriktning bl a mot mjölkproduktion. Bolaget äger mjölkkor, kalvar och ungdjur. I räkenskaperna klassificeras mjölkkorna som anläggningstillgångar medan kalvar och ungdjur hänförs till omsättningstillgångar.

I inkomstskattelagen (IL) finns en särskild bestämmelse om värdering av djur i jordbruk (17 kap 5 §). Denna utgår från att den genomsnittliga produktionsutgiften läggs till grund för lagervärderingen. Värdering enligt denna regel kan ge ett lägre värde än det lägsta värde som djuren kan tas upp till i balansräkningen. Skillnaden redovisas som lagerreserv.

En ökning av lagerreserv påverkar såväl årets resultat som eget kapital negativt. X AB vill undvika detta genom att inte redovisa någon lagerreserv och istället redovisa skillnaden som en skattemässig justeringspost i deklarationen. Bolaget vill ha svar på om detta är möjligt samt om det är någon skillnad om djuren redovisas som anläggningstillgång eller omsättningstillgång.

Skatteverket anser att bolaget måste redovisa skillnaden som en lagerreserv oavsett om djuren är anläggnings- eller omsättningstillgångar.

Vid inkomstbeskattningen får lagertillgångar enligt huvudregeln inte tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (17 kap 3 § IL). Från huvudregeln finns ett par avvikande bestämmelser, bl a den om värdering av djur i jordbruk (17 kap 5 § IL).

Av 14 kap 4 § IL framgår att man vid beskattningen inte ska ta hänsyn till en lagerreserv i redovisningen vid tillämpning av huvudregeln. Lagerreserven ska däremot beaktas vid tillämpning av bestämmelsen om lager av djur.

I ett fall som detta kan ett lägre värde på lagret än värdering enligt huvudregeln därför endast godtas under förutsättning att mellanskillnaden tas upp som lagerreserv i redovisningen.

Eftersom djur i jordbruk vid inkomstbeskattningen alltid anses som lagertillgångar gäller detta oavsett om djuren klassificeras som anläggnings- eller omsättningstillgångar i redovisningen.

Kommentar
Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och begärt fastställelse.