Den tillsatta utredningen ska redovisas senast i maj 2020, skriver Annika Westergren, HR- och arbetsrättsexpert på Tholin & Larsson.
Den tillsatta utredningen ska redovisas senast i maj 2020, skriver Annika Westergren, HR- och arbetsrättsexpert på Tholin & Larsson.

Lagen om anställningsskydd ska ses över

Regeringen har tillsatt en särskild utredning som ska se över reglerna i lagen om anställningsskydd, LAS. Redan nu har intressenter med olika politisk inriktning ifrågasatt den tillsatta utredningen.

     

den 26 april 2019

Utredningen har som syfte att föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Tillsättandet av utredningen och utformningen av direktiven bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet

Uppdraget ska redovisas senast i maj 2020. Förändringarna i lagen om anställningsskydd skulle i så fall kunna träda i kraft 2021.

Fyra delområden ska ses över

Regeringen har gett utredaren i uppdrag att se på fyra olika delområden.

  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS. 
  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.
  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
  • Utredningen ska överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Svenska modellen som utgångspunkt

Regeringen påpekar att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska vara utgångspunkten för utredningen. Arbetsmarknadens parter ska även fortsättningsvis kunna hitta lösningar genom kollektivavtal. Det är viktigt att det finns flexibla lösningar som är anpassade för olika branscher.

Behov av flexibilitet

Vidare ska utredningen särskilt beakta behovet av flexibilitet för mindre företag. Utredningen ska också beakta konsekvenser för den sammantagna anställningstryggheten för arbetstagare vid en lagändring


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer