Lagar, föreskrifter och kollektivavtal v.33

     

den 9 augusti 2015

* Förhandling om kollektivavtalsbrott

Byggnads begär nu förhandlingar med Sveriges Byggindustrier om kollektivavtalsbrott i den upptrappade lönekonflikten med NCC i Västsverige.

-Det är mycket anmärkningsvärt att NCC medvetet bryter mot gällande kollektivavtal och att de får stöd från Sveriges Byggindustrier, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

- Det är företaget själva som försatt sig och medarbetarna i den här situationen genom att inte respektera vårt avtal, säger Torbjörn Hagelin.
Förhandlingarna om kollektivavtalsbrott begärs nu först på lokal nivå. Byggnads anser att företaget vidtagit otillåtna stridsåtgärder och gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning. Facket kommer att begära skadestånd, men det är oklart hur stor summan blir.

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/ncc-fick-nog-av-lonekonflikt-med-byggnads_621712.html

* Nytt avtal för 10 000 deltidsbrandmän

SKL och Brandmännens riksförbund har efter långa förhandlingar nått fram till ett nytt avtal för landets cirka 10 000 deltidsbrandmän. Avtalet avslutar den rådande konflikten.

Avtalet innebär bland annat att beredskapsersättningen ökas från 3 678 kr till 4 006 kr per beredskapsvecka. Genom omfattande förändringar av anställningsvillkoren och omfördelning av avtalsvärden har SKL lyckats möta BRFs önskemål om höjda ersättningar inom ramen för avtalsvärdet för övriga avtal på arbetsmarknaden för 2014 och 2015.

I avtalet görs villkorsförändringar men också framtida åtaganden att omhänderta bland annat frågan om ersättning i samband med utbildning.

Att ändra reglerna kring graviditet ser SKL som speciellt positivt för räddningstjänsternas arbete med att rekrytera nya medarbetare.

I och med att parterna nu kommit överens avbryts den pågående konflikten med omedelbar verkan.

Fakta om avtalet
Medlarbudet 21/7/2015 innehöll i korthet:

 • 18 månaders avtal (1 apr 2015-30 september 2016), som även omfattar löneöversynen 2014
 • Ny ersättning för en beredskapsersättning ligger nu på 4 006 kr per vecka, under utryckning blir timersättningen under den första timmen 239 kr, för följande timmar 156 kr
 • Löneökningarna gäller från och med 21/7 utan retroaktivitet
 • Tillsammans med en opartisk ordförande ska parterna gemensamt analysera behoven för en väl fungerande framtida räddningstjänst i beredskap och se över frågor gällande bland annat framtida rekrytering och utbildning. Ordföranden ska tillsättas gemensamt men något förslag på person finns inte idag
 • Bestämmelsen om ersättning till gravid arbetstagare som på grund av regler i arbetsmiljölagstiftningen inte kan tjänstgöra i utryckningsstyrka, ändras. Antalet dagar med ersättning har utökats från 90 dagar till 180 dagar.

http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2015/nyttavtalmedbrf.6631.html

* Nytt chefsavtal mellan Medieföretagen och Ledarna

Medieföretagen och Ledarna har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom mediebranschen. Avtalet träder i kraft den 1 september och gäller tills vidare.

Det nya avtalet tydliggör chefens roll som arbetsgivarens representant i verksamheten och förutsättningarna för hållbara chefsuppdrag. En central del är att företagens affärsidé och resultat sammanlänkas med chefernas prestation och lön. Avtalets allmänna anställningsvillkor ska kunna anpassas till respektive företag och chefs individuella behov vid olika tillfällen i karriären.

https://www.almega.se/press/pressmeddelanden/nytt-chefsavtal-mellan-medieforetagen-och-ledarna

* Nytt kollektivavtal i upplevelsebranschen

Unionen och Arbetsgivaralliansen har kommit överens om ett nytt avtal för tjänstemän i kultur och upplevelsebranschen. Det nya avtalet ger bland annat en större flexibilitet i arbetstid och schemaläggning.

Branschen Upplevelse och Kultur är en av Arbetsgivaralliansens största branscher med cirka 1 600 anställda, varav många ungdomar och säsongsanställda.

Företagen i branschen har tidigare följt ideella och idéburna organisationsers avtal, men har nu på arbetsgivarorganisationens initiativ ingått ett nytt avtal med Unionen som är mer anpassat efter branschens särskilda förutsättningar.

Avtalet är ettårigt och gäller från och med 1 juni 2015 till och med den 30 april 2016. På så vis kommer avtalet att hamna i fas med övriga under den kommande avtalsrörelsen.

http://www.kollega.se/nytt-kollektivavtal-i-upplevelsebranschen

* Branschutvecklingsavtal för handeln tecknat

Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handels, Unionen och Akademikerförbunden har tecknat nytt avtal om utökat samarbete för att utveckla och stärka handeln i Sverige. Bland annat inrättas ett nytt Handelsråd och Handelns ekonomiska råd.

Industrin har sedan tidigare något liknande. Industriavtal heter det och är ett avtal mellan industrins fack och arbetsgivare. Ett exempel på vad det samarbetet lyckats med är industrins så kallade ”lönemärke”, som varit en hörnsten i svensk lönebildning, även utanför industriområdet.

Branschutvecklingsavtalets övergripande syfte är att förena parterna inom handeln i ett gemensamt arbete för att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för branschens medarbetare. Avtalet går ut på att skapa en stark gemensam plattform som bygger på samsyn kring handelns roll och betydelse för samhällsekonomin.

I och med avtalet inrättas ett Handelsråd som ska vara det övergripande och samordnande organet. Handelns ekonomiska råd skapas för att stärka handelns position i den ekonomiska och politiska debatten. Det ekonomiska rådet ska bestå av tre erkända och från parterna fristående ekonomer.

Därutöver bildas Handelns utvecklingsråd, Handelns yrkes- och kompetensnämnd, Handelns omställningsråd, Handelns arbetsmiljökommitté och Handelns internationella råd. Tillsammans ska dessa råd främja samarbetet mellan parterna inom handeln.

Ett viktigt mål med avtalet är att parterna tillsammans ska öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet. Utgångspunkten är att avtalet ska hjälpa parterna att samordna sina ansträngningar för att bättre kunna tillvarata handelns samlade intressen. Parternas arbete ska bygga på långsiktighet, öppenhet och nytänkande.

http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/pressmeddelanden/2015/branschutvecklingsavtal-for-handeln-tecknat/

* Internfacklig tvist om lönemodellen på ST

Det är djupt problematiskt när ledande fackliga företrädare tar ställning för lönesättande samtal, en modell som ger arbetsgivarna avgörande makt över lönefördelningen, skriver tre företrädare för ST inom universitets- och högskoleområdet bl a

I TCOs nättidning Arbetsvärlden kunde vi läsa en artikel av STs och Unionens ordförande där man vältaligt försvarar principen om siffror i löneavtalen och pekar på viktiga problem att ta itu med i den lokala löneprocessen. Gott så – men det blir djupt problematiskt när man sam­tidigt tar ställning för en modell som ger arbetsgivarna avgörande makt över lönefördelningen.

Lönesättande samtal innebär en försvagning av fackets möjligheter att påverka medlemmarnas löneutveckling. Varför försvarar ledande fackliga företrädare en lönemodell som så uppenbart tjänar motparten?

Annika Aronsson, ordförande för st:s avdelning inom universitets- och högskoleområdet

Alejandra Pizzaro Carrasco, andra vice ordförande

Stefan Schedin, ledamot

I sitt svar säger STs förbundsordförande Britta Lejon bl a

I Fackförbundet STs avtal har vi frihet att välja förhandlingsmodell för lön. Vi har både kollektivavtalsförhandling och lönesättande samtal som modeller för att sätta lön. Våra medlemmar får välja den modell som de föredrar. Valet utgår ofta från de lokala förutsättningarna på arbetsplatsen. Vi i ST är stolta över att vara det enda facket på den statliga arbetsmarknaden som erbjuder våra medlemmar den möjligheten.

Vilken förhandlingsmodell som är bäst för att garantera fackligt inflytande är en fråga som enbart de lokala fackliga företrädarna tillsammans med medlemmarna kan avgöra. Vårt lokala inflytande och att vi har siffror i avtalen är två bra skäl till att vi med stolthet bidrar med värden till våra medlemmar.

http://www.publikt.se/artikel/en-lonemodell-som-tjanar-arbetsgivarna-17899?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+publikt%2Fnyheter+%28Publikt+-+Nyheter%29

* De stora apotekskedjorna överger Almega

Apoteksbranschen är numera splittrad på två arbetsgivarorganisationer. Medan de tre stora kedjorna gått över till Svensk Handel stannar de mindre än så länge kvar i Almega.

ICA-ägda Apotek Hjärtat inledde vårens avhopp från Almega och fick kort därefter Apoteket AB och Kronans Apotek i släptåg. De tre kedjorna driver över 1 000 av landets ca 1 300 apotek och har tillsammans omkring 80 procent av marknaden.

– Almega har framför allt varit en arbetsgivarorganisation medan Svensk Handel har en näringslivspolitisk kompetens inom handelsområdet, säger Eva Fernvall, Apoteket AB.

http://www.kollega.se/de-stora-kedjorna-overger-almega

* Nystart för sega förhandlingar om omställningsavtal

Svenskt Näringsliv och PTK fortsätter nu förhandlingarna om ett utvecklat omställningsavtal. Målet är att förhandlingarna ska slutföras under hösten 2015, efter att de har varit ajournerade sedan december 2013.

Förhandlingar om ett nytt omställningsavtal inleddes år 2009 i olika arbetsgrupper. Vid ett par tillfällen har förhandlingarna ajournerats när parterna stått för långt ifrån varandra. Nu återupptas förhandlingarna för tredje gången på sex år!

Från Svenskt Näringsliv är främsta kravet ändrade turordningsregler medan PTK vill uppnå fler möjligheter till kompetensutveckling för tjänstemän och bättre villkor för visstidsanställda och personer som sägs upp på grund av ohälsa.

http://www.ptk.se/sv/Nyheter/Nu-fortsatter-forhandlingarna-om-ett-utvecklat-avtal-for-omstallning/

* Almega bildar ny branschorganisation för asylboendeföretag

Nu har Almega Asylboendeföretagen bildats som är en helt ny branschorganisation för anordnare av asylboenden. Representanter för ett 40-tal företag deltog i bildandet av den nya branschföreningen.

- Vi kan hjälpa staten med asylboenden till rimliga kostnader och med hög kvalitet. Vi tror också att branschen kan professionaliseras och bidra till integrationen av nyanlända, säger Karin Welin, ordförande för Almega Asylboendeföretagen.

Almega Asylboendeföretagen kommer att verka för att Migrationsverkets upphandlingar ska vara transparanta med tydliga kvalitetskrav, för att så bra boenden som möjligt ska kunna erbjudas.

Föreningen kommer att ställa etiska krav på sina medlemsföretag och har även krav på kollektivavtal för medlemskap.

https://www.almega.se/press/pressmeddelanden/ny-branschorganisation-for-asylboendeforetag

* Uppfinningar och konkurrensklausuler – nya avtal träffade

Svenskt Näringsliv och PTK har skrivit på avtal om konkurrensklausuler och om arbetstagares uppfinningar. Avtalen kommer börja gälla den 1 december 2015.

Konkurrensklausuler används för att under en viss tid förhindra en anställd från att ta med sig kunskaper som man har förvärvat i tjänsten till ett konkurrerande företag. Samtidigt kan sådana klausuler riskera att låsa in anställda och förhindra rörligheten på arbetsmarknaden. De nya avtalet omfattar även tjänstesektorn, medan de gamla reglerna var inriktade på tillverkningshemligheter inom industrin.

Syftet är att göra reglerna tydligare och att arbetsgivarna bara ska använda konkurrensklausuler när det finns fog för det. Avtalet är tydligare kopplat till företagshemlighetslagen och går att använda på alla företag där det finns företagshemligheter.

Frågan om ersättning för uppfinningar uppstår framförallt när en anställd har uppfunnit något vid sidan av sina vanliga arbetsuppgifter, eller när uppfinningen har ett högt värde.

PTK och Svenskt Näringsliv har också kommit överens om regler för en skiljenämnd som ska döma i tvister enligt båda avtalen.

Svenskt Näringsliv och PTK kommenterar de nya avtalen i ett gemensamt pressmeddelande:

– Det är glädjande att moderna avtal i dessa båda viktiga frågor nu har kommit på plats. Särskilt viktigt har det varit att få ett nytt avtal om konkurrensklausuler som är anpassat till dagens näringsliv.

– Vi utgår från att båda avtalen kommer att antas i alla branscher och få ett brett genomslag i den praktiska tillämpningen så att det blir klart för både företag och tjänstemän när och hur konkurrensklausuler kan användas, framhåller både Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren och Niklas Hjert, ordförande i PTKs förhandlingschefsgrupp.

Det har sedan lång tid tillbaka funnits avtal för tjänstemän på den privata sektorn om arbetstagares uppfinningar och om användandet av konkurrensklausuler. Under 2014 sade Svenskt Näringsliv upp avtalet om konkurrensklausuler och PTK sade upp avtalet om arbetstagares uppfinningar. Under våren 2015 har parterna förhandlat om nya avtal och uppgörelser träffades den 1 juli.

Avtalen kommer att börja gälla den 1 december, efter att de antagits av medlemsförbunden inom PTK och Svenskt Näringsliv.

http://www.ptk.se/sv/Nyheter/Nya-avtal-om-konkurrensklausuler-och-uppfinningar/

* Ryanair i nordisk facklig konflikt

Ryanair stänger baserna i Danmark. Först Köpenhamn, sedan Billund. Ryanair sätter nu kraft bakom orden i dispyten med de danska facken. Det innebär att samtliga fyra maskiner som varit baserade i Danmark flyttas och de två baserna stängs. Dessutom hade eventuella omdirigeringar till Sverige även de stoppats sedan svenska facket Unionen varslat om sympatiåtgärder i Malmö, Göteborg, Halmstad och Kristianstad.

– Unionen stödjer de danska kollegornas åtgärder mot Ryanair för schysta villkor inom flyget, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert. Även ST har varslat om sympatistrejk.

Motdraget från Ryanair blev att på lördag den 18 juli stänga även basen i Billund.

De 29 piloter och cirka 65 kabinanställda flyttas till olika baser i Ryanairs nätverk medan flygplanen ombaseras till Kaunas, Palma och Stansted.

http://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=11083

* Lägstalönerna höjs i Stockholms stad

De lägsta lönerna i Stockholms stad höjs med mellan 880 – 920 kronor i månaden. Det står nu klart efter förhandlingar mellan Stockholms stad och fackförbundet Kommunal om fördelningen av den särskilda jämställdhets- och lönesatsningen på 70 miljoner kronor som funnits med i Stockholms stads budget. Den nya lägstalönen för en anställd som fyllt 19 år är 19 000 kr per månad. För yrken där arbetsgivaren kräver en yrkesförberedande utbildning och minst ett års arbetslivserfarenhet blir lägstalönen 21 000 kronor per månad.

Alla inom Kommunals avtalsområde som i dagsläget tjänar mindre än den nya lägstalönen berörs och de nya lönerna gäller för alla nyanställningar. De nya lönerna gäller retroaktivt från den 1 januari i år.

De 70 miljonerna ligger utöver ordinarie lönerevision. Den nya lönen betalas ut från september månad. Då lägstalönerna höjs från och med januari 2015 var lägsta lönerna 17600 och 19520 vilket innebär att vissa kan få en löneökning upp till 1400 kr om man i januari låg på lägstalön. Detta är helt oberoende av löneökningarna som avtalet gav i april.

http://news.cision.com/se/vansterpartiet-i-stockholms-stadshus/r/lagstalonerna-hojs-i-stockholms-stad,c9803739

* Kvinnliga polisassistenter får lägre lön än manliga polisassistenter

Åtta procent av kvinnorna och fyra procent av männen har fått den lägsta lönenivån, 23 800 kronor. Det visar en granskning av de omdiskuterade PA-lönerna, enligt Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en debattartikel i Aftonbladet.

När det gäller det högre lönespannet – över 25 000 kronor – är förhållandet det omvända. Där hamnar nio procent av männen och cirka fyra procent av kvinnor na.

De kvinnliga poliserna lönediskrimineras inte säger Rikspolischefen Dan Eliasson i en kommentar i Aftonbladet.

- Vid nyanställning av polisassistenter tillämpar Polismyndigheten sedan i år individuell lönesättning. Ingångslönen värderas utifrån kriterier som naturligtvis är helt könsneutrala (det behöver egentligen inte ens sägas).

https://polistidningen.se/2015/07/polisforbundet-har-granskat-pa-lonerna-en-tydlig-uppdelning-efter-kon/

* Nytt pensionsavtal klart på det statliga avtalsområdet

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har nu undertecknat en överenskommelse om ett premiebestämt pensionsavtal – Pensionsavtal 2016 (PA 16) – med giltighet från och med den 1 januari 2016.

Överenskommelsens huvudsakliga innehåll

 • PA 16 gäller i första hand för arbetstagare födda 1988 eller senare.
 • PA 16 medger också att en arbetstagare, under vissa förutsättningar, kan träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att ansluta sig till avtalet.
 • Premierna ligger på samma nivå som för motsvarande avtal på arbetsmarknaden 4,5 % på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lönedelar därutöver.
 • Överenskommelsen innebär att befintligt delpensionsavtal fasas ut. I stället ger PA 16 möjlighet till ett mer flexibelt pensionsuttag genom en särskild försäkring till vilken en premie på 1,5 % avsätts.
 • Pensionsavtalet innehåller också bestämmelser som möjliggör extra premieavsättning dels genom kollektivavtal, dels genom överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 • Överenskommelsen innehåller möjlighet att flytta kapital.
 • Det nya pensionsavtalet innehåller i vissa delar förbättrat ålderspensionsintjänande, från första anställningsdagen fram till 67 år.
 • Parterna kommer att gemensamt titta på vilka behov som finns av att utveckla informationsmaterial dels på generell nivå, dels till enskilda arbetstagare kring det nya pensionsavtalet.

http://www.mynewsdesk.com/se/arbetsgivarverket/pressreleases/nytt-pensionsavtal-klart-paa-det-statliga-avtalsomraadet-1185802