Lagar, föreskrifter och kollektivavtal v. 14
     

den 19 maj 2015

* Skatteverkets ställningstaganden angående Rutarbete när det gäller utbetalning vid abonnemang med så kallad ”timbank”

Utförare som utför rutarbete, exempelvis städarbete, mot abonnemang som innebär att köparen i förväg har betalat ett fast pris för ett visst antal timmar bör i sin begäran redovisa betalad ersättning och faktiskt antal utförda timmar under den period som begäran avser. Om det inte utförts något arbete under den period som betalningen avser, är betalningen att jämställa med förskottsbetalning. Begäran om utbetalning kan i dessa fall göras först när kunden utnyttjat någon eller några av de innestående timmarna.

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/
stallningstaganden/2015/stallningstaganden2015/13110779715111.5.d5e
04db14b6fef2c86917e.html

*Bemanningsavtalet

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä och Bemanningsföretagens direktör Henrik Bäckström ingår i förhandlingsdelegationerna som möts inom kort.

Under ett år arbetar ungefär 135 000 personer på bemanningsföretag i Sverige. Omräknat till helårsanställda är det 70 000 personer. 60 procent är tjänstemän och 40 procent är arbetare. Av de cirka 28 000 arbetarna är drygt 10 000 medlemmar i något LO-förbund. Flest medlemmar under LO:s bemanningsavtal har IF Metall med 7 000 medlemmar. Sedan följer Kommunal och Transport med runt 1 200 medlemmar vardera och därefter Handels med cirka 250 medlemmar.

Bemanningsavtalet är ett kollektivavtal som slöts år 2000 mellan LO och Bemanningsföretagen. Avtalet reglerar villkoren för den arbetskraft som hyrs ut inom de yrken där något av LO-förbunden har avtalsrätten.

Bemanningsfrågan är en av industrins mest eldfängda frågor. Om några veckor möts parterna för att förhandla om ett nytt avtal, det nuvarande går ut den sista april.

Bemanningsavtalet är ett ungt avtal med bara 15 år på nacken. Tvister om avtalet i Arbetsdomstolen (AD) är ovanliga. Parterna har en avtalsnämnd som alla tvister måste passera innan de går vidare till domstol. Dit kommer 10-15 ärenden om året och de flesta rör tolkningar av hur det genomsnittliga förstjänstläget (GLF) ska beräknas.

http://da.se/2015/03/snart-mots-parterna-om-bemanningsavtalet/

* Fortsatt rent på Armémuseum – strejkvarslet avblåst

Hotet om blockad och städstrejk på Armémuseum i Stockholm är borta. Företaget Isab clean, som har städuppdraget på muséet, har tecknat kollektivavtal medFastighetsanställdas förbund.

I och med att ett avtal har tecknats har Fastighets dragit tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder.

Medlingsinstitutet avslutar därmed ärendet som har handlagts av den fasta medlaren Eva-Helena Kling.

I slutet av februari la Fastighets ett varsel om blockad mot företaget Isab clean i Sundbyberg. Varslet omfattade stopp för allt arbete som företaget utför på Armémuseum och skulle ha gällt från och med måndag, 9 mars, om inte parterna kunnat komma överens.

http://www.mi.se/press/nyheter/2015/03/isab-clean-tecknar-avtal/

*Finansförbundet sluter nytt avtal

Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation har träffat ett nytt kollektivavtal. Det innehåller både kollektiv- och individgarantier.

– Vi har fått igenom de flesta av medlemmarnas viktigaste krav och till sin helhet är det ett bra avtal. Det har varit tuffa förhandlingar och vi är nöjda över att vi till slut lyckades komma överens, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet, i ett pressmeddelande.

Den individgaranti som parterna skrivit under innebär att de kommande tre åren är medlemmarna garanterade löneökningar på minst 600 kronor plus ett procentuellt tillägg som motsvarar 1/9 av den kollektiva lönegarantin. Kollektivgarantin innebär att det totala löneutfallet för Finansförbundets medlemmar på ett företag ska uppgå till minst 50 procent av det totala löneutfallet för alla anställda inom BAO-området.

Finansförbundet valde hösten 2013 att säga upp det dåvarande avtalet med BAO i förtid, eftersom stora grupper hade blivit utan löneökningar. Det hoppas man nu kunna undvika med både individuella och kollektiva garantier.

Minimilönen för den som omfattas av avtalet höjs också rejält – från 14 200 kronor i månaden till 18 000 kronor.

Avtalet är ett tillsvidareavtal och gäller tills någon av parterna väljer att säga upp det.

http://www.arbetsvarlden.se/finansforbundet-sluter-nytt-avtal/

* Vårdförbundet

Det blir nu "Vinterersättning" på svårbemannade avdelningar i Dalarna. Mer pengar till sjuksköterskor som jobbar extra där personalbristen hotar att bli en fara för patientsäkerheten. Akutsjukvården i Falun hör till de avdelningar där sjuksköterskor får "vinterersättning" om de tar extrapass när vakanserna är extra många.

Särskild sommarersättning för uppskjuten semester och extrapass är inget ovanligt. Men landstinget i Dalarna har också infört en "vinterersättning". Det är framför allt sjuksköterskor som får extra betalt för att ta extrapass på avdelningar där de många vakanserna riskerar att gå ut över patientsäkerheten. Ersättningen innebär mellan 50 och 200 kronor extra per timme beroende på när på dygnet extrapasset ligger, utöver den vanliga kvalificerade övertidsersättningen för extrapasset.

https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2015/Mars/Sarskild-vinterersattning-pa-svarbemannade-avdelningar-i-Dalarna/

* Uppfinnaravtalet omförhandlas

PTK har sagt upp Uppfinnaravtalet med Svenskt Näringsliv. Avtalet reglerar bland annat rätten till uppfinningar som går att ta patent på, och som gjorts av anställda vid företag anslutna till Svenskt Näringsliv. PTK vill förhandla om avtalet och förbättra villkoren för medlemmarna.

- Vi säger upp Uppfinnaravtalet men begär samtidigt förhandling med Svenskt Näringsliv om ett nytt avtal. Vi vill ge våra medlemmar bättre förutsättningar för att få rätt ekonomisk ersättning och en lösning av tvister som skapar effektivitet, transparens och rättssäkerhet. Samtidigt vill vi att våra medlemmar ska få bättre möjligheter att få ta del av arbetsgivarens underlag kring det ekonomiska värdet av uppfinningen, säger Niklas Hjert, ordförande i PTKs förhandlingschefsgrupp.

Det nu gällande avtalet tecknades 1995, men är i princip oförändrat sedan 1969. Motivet till avtalet är att parterna ansett att LAU (lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar) inte ger tillräcklig vetskap om när och i vilken omfattning en arbetsgivare har rätt till en anställds uppfinning. LAU är dispositiv, och har ersatts av Uppfinnaravtalet.

Avtalet är ett ramavtal, där avtalsparterna rekommenderat sina medlemsförbund att anta avtalet som kollektivavtal. I och med att PTK nu sagt upp avtalet ska därför respektive medlemsförbund som tecknat avtalet göra detsamma.

Förhandlingar har startat om ett nytt uppfinnaravtal. PTK vill ha bättre ersättningar för anställda som tar fram uppfinningar på jobbet. Men förhandlingarna kan ta tid.Delegationerna har bara träffats två gånger hittills, och vi kommer att träffas ungefär en gång i veckan. Av erfarenhet vet vi att sådana här förhandlingar kan ta tid. De kan nog ta hela våren.

Lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar, LAU, är dispositiv, vilket betyder att den kan regleras i kollektivavtal i stället. För stora delar av arbetsmarknaden gäller i dag Uppfinnaravtalet. Men Sveriges Ingenjörers jurister har de senaste åren representerat flera medlemmar som tycker att de fått alldeles för låga ersättningar för sina innovationer. I höstas sade PTK upp det tjugo år gamla uppfinnaravtalet för omförhandling.

http://www.ingenjoren.se/2015/03/uppfinnaravtalet-omforhandlas/

* Sveriges kommuner och landsting SKL

Heléne Fritzon (S) har valts till ny ordförande i SKL:s mäktiga förhandlingsdelegation och efterträder därmed Ingela Gardner Sundström (M).

– Vi behöver rekrytera en halv miljon till välfärden på tio år. Då måste vi vara bra arbetsgivare, säger Heléne Fritzon.

– Heltid som norm är en högt prioriterad fråga. Är vi bara överens hela vägen kan det gå ganska fort att skriva kollektivavtal. Det viktigaste är att vi blir överens om hur formuleringarna ska se ut, betonar Heléne Fritzon.

http://arbetet.se/2015/03/20/heltid-2/