LAS - Förslag om nya regler för visstidsanställning

En departementsskrivelse Ds 2015:29 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar har skickats ut på remiss med förslag till ändringar i lagen om anställningsskydd.

     

den 3 juni 2015

Lagändringarna syftar bland annat till att ytterligare begränsa möjligheterna till visstidsanställning.

Bakgrunden är att TCO 2007 anmälde Sverige till EU-kommissionen för brott mot EU-direktivet om visstidsarbete. Kommissionen har gett TCO rätt och driver ett fördragsbrottsärende mot Sverige. Om Sverige inte ändrar reglerna kan kommissionen väcka talan mot Sverige i EU-domstolen.

Förslaget i promemorian är tredje gången en svensk regeringen försöker lösa frågan. Två förslag som togs fram under den förra regeringen (Ds 2011:22) och (Ds 2012:25) fick hård kritik av remissinstanserna och ledde inte till någon lagstiftning. 2013 utfärdade därför EU-kommissionen ett motiverat yttrande mot Sverige. Kritiken förnyades i ett reviderat motiverat yttrande 2014.

– Regeringens förslag innebär en förbättring. Det kommer bli svårare att stapla visstidsanställningar under lång tid, men det går fortfarande att göra det under till exempel sex år om man använder reglerna på ett klurigt sätt, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef hos TCO.

– Vi menar att användningen av visstidsanställningar fungerar bra på svensk arbetsmarknad. I ett läge när regeringen bestämt sig för att acceptera EU kommissionens krav är det bra att regeringens förslag ger utrymme för arbetsmarknadens parter att hantera frågan, säger Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv.

– För många verksamheter är möjligheten att visstidsanställa mycket viktiga. Det möjliggör för företagen att anpassa sin verksamhet till kundernas behov och förändringar i efterfrågan samtidigt som visstidsjobben ger unga och de som saknar tidigare arbetslivserfarenhet möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, avslutar Christer Ågren.

Varken LO eller Svenskt Näringsliv vill egentligen se lagstiftning här, de vill hellre förhandla. LO och Svenskt Näringsliv startar nu ett gemensamt arbete för att kartlägga de tidsbegränsade anställningarna.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger att vi vill inte ha den arbetsmarknad vi har idag där vi faktiskt, enligt vår uppfattning, har en massa daglönare inne som rings in ständigt och har en massa korta anställningar. Därför är vi överens med Svenskt Näringsliv nu om att vi ska utreda hur verkligheten ser ut. Vi ska ha en partsgemensam genomlysning av svenskt arbetsliv, som visar hur man tillämpar korttidsanställningar i olika branscher, hur mycket korta påhugg man har och om det är vissa individer som arbetar så här, eller vissa branscher.

Med nuvarande regler kan en person jobba i princip obegränsad tid hos samma arbetsgivare på olika typer av tidsbegränsade anställningar utan att få fast jobb.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.


Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/20176/a/259001