Kundeventen var inte avdragsgilla

Ett företag gjorde avdrag för marknadsföringskostnader avseende tre olika kundevenemang som riktats mot befintliga kunder, samarbetspartners och tilltänkta kunder. Kammarrätten ansåg att evenemangen var hänförliga till representation som inte var avdragsgill.

     

den 15 maj 2015

Ett företag som bedriver kapitalförvaltning för kunders räkning anordnade under 2010 och 2011 tre olika kundevent av kulturell karaktär; visning av och musikunderhållning på slottsteater, visning av konstmuseum/konstutställning samt julkonsert i kyrka.

Huvudsyftet med evenemangen, som riktade sig mot såväl befintliga kunder och samarbetspartners som tilltänkta kunder, var enligt företaget att få nya kunder. Under evenemangen bjöds på lättare förtäring. Den sammanlagda utgiften för evenemangen uppgick till ca 430 000 kr.

Förvaltningsrätten ansåg att evenemangen hade främjat företagets försäljning genom att knyta kontakter med tilltänkta kunder och stärka banden med gamla kunder. Avgörande för om utgifterna skulle bedömas enligt reglerna om representation eller som fullt ut avdragsgilla drifts-/marknadsföringskostnader var, enligt domstolen, det huvudsakliga syftet med evenemangen.

I denna del konstaterade domstolen att evenemangen präglats av gästfrihet mot deltagarna och syftat till att bereda deltagarna trivsel och nöje. Det huvudsakliga syftet med evenemangen var därför representation. Det saknade då betydelse att aktiviteterna haft som ”bakomliggande syfte” att rekrytera nya och behålla gamla kunder och att detta uppnåtts bättre än genom t ex annonsering.

Domstolen konstaterade att det inte framkommit att det i samband med evenemangen förts några affärsförhandlingar med kunder eller tilltänkta kunder även om vissa kontakter knutits. Representationen saknade därför ett sådant omedelbart samband med näringsverksamheten som krävs för avdragsrätt, trots att den bidragit till nya kunder och att gamla kunder kunnat behållas.

I likhet med förvaltningsrätten ansåg Kammarrätten att evenemangen var hänförliga till representation. Eftersom det inte framkommit att representationen uteslutande haft till syfte att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller på annat sätt haft ett omedelbart samband med bolagets verksamhet var den inte avdragsgill.

Källa:
Kammarrätten i Stockholm
Dom 2015-05-08
Mål nr 8991-14 och 8992-14