Kunden har inte betalt. Vad händer med momsen?

Det kan vara svårt att skilja på olika situationer när betalning från kund uteblir. Det är dock A och O att ha koll på det för att kunna redovisa rätt moms till Skatteverket.

     

den 3 april 2018 Kristina Andreasson

Utgångsläget kan vara så här för ett företag som har utfört momspliktiga prestationer.

Säljaren skickar en faktura med moms till sin kund. Den utgående momsen redovisar säljaren i sin momsdeklaration och betalar in momsbeloppet till Skatteverket. Tiden går. Fakturans förfallodatum passeras med råge utan att kunden betalar.

Kan inte säljaren få tillbaka momsen från Skatteverket vid utebliven betalning?

Det enkla svaret är att det beror på. Hur momsen hanteras beror på orsaken till att kunden inte har betalat. Vi har identifierat följande möjliga orsaker till att kunden inte betalat.

  • Säljaren och kunden kan vara oense om utförd prestation i relation till fakturerat pris (tvist).
  • Säljaren kan ha erbjudit en reducering av priset (prisnedsättning).
  • Säljaren och kunden kan efter förhandling nått en uppgörelse som båda kan acceptera (förlikning).
  • Kunden kan sakna betalningsförmåga (konstaterad kundförlust).
  • För att kunden ska kunna fortsätta verksamheten kan säljaren ha gått med på att helt eller delvis avstå från sin fordran (ackord)

Tvist

Om fakturan är obetald p.g.a. att säljare och köpare är oense om kvalitet eller pris kommer säljarens redovisning av moms till Skatteverket att kvarstå oförändrad.

Förutsatt att köparen fått en beställd prestation utförd (ej förskott eller à conton) och fått en faktura med moms har köparen ändå haft rätt att göra avdrag för ingående moms. Avdraget behöver inte justeras enbart p.g.a. att köparen inte har betalt fakturan.

Prisnedsättning

Ibland kommer säljare och köpare överens om en nedsättning av priset utan en rättsprocess. Om säljaren går med på att inte få full betalning är det en prisnedsättning som görs i efterhand. Huvudregeln är då att säljaren utfärdar en kreditfaktura med moms. Genom kreditfakturan reduceras priset och momsen. Både säljarens och köparens momsredovisningar kommer därmed att påverkas. Rätt redovisningsperiod är den då kreditfakturan utfärdades eller togs emot.

För prisnedsättningar i efterhand finns en möjlighet för säljare och köpare att komma överens (avtala) om att prisnedsättningen inte ska påverka beskattningsunderlaget för moms (7 kap 6 § 2 st mervärdesskattelagen). Det innebär att säljaren kan skicka en kreditfaktura som reducerar priset – utan att något momsbelopp anges. Prisnedsättningen kommer – i ett sådant fall – inte påverka momsredovisningarna hos säljare eller köpare.

Förlikning  

En förlikning är en uppgörelse mellan säljare och köpare genom förhandling i allmän domstol eller skiljedomstol.

Om uppgörelsen innebär att säljaren avstår från hela eller delar av sin fordran påverkas momsredovisningen på samma sätt som vid en prisnedsättning.

När ett förlikningsavtal är ingånget kan förväntningen hos en säljare vara att den utgående momsen som denne tidigare redovisat ska reduceras. För detta krävs att säljaren utfärdar en kreditfaktura, se ovan under ”Prisnedsättning”. Förväntningen hos köparen kan dock vara att någon reducering av ingående moms inte ska ske.

I praktiken händer det att köparen inte har dragit av momsen som säljaren angivit på ursprungsfakturan – trots att den rätten fanns (se ovan under ”Tvist”). I så fall torde det vara ok för säljaren att utfärda en kreditfaktura med moms.

För att hantera säljares och köpares olika förväntningar är det ett gott råd att skriva in i förlikningsavtalet hur momsen ska hanteras.

Konstaterad kundförlust

Vid en konstaterad kundförlust får säljaren reducera sin moms utan att köparen behöver göra motsvarande justering i sin momsdeklaration. Observera dock att om säljaren ändå utfärdat en kreditfaktura kommer momsen att behöva justeras även hos köparen.

En konstaterad kundförlust är det när kunden inte kan betala en faktura på grund av bristande betalningsförmåga. Det är alltså en obeståndssituation hos kunden. Den situationen måste skiljas från den då kunden inte betalat till följd av en bristande betalningsvilja (se ovan under ”Tvist”).

Det är säljaren som ska göra sannolikt att kunden inte har några ekonomiska möjligheter att betala. Det kan ske genom t.ex. uppgifter om att kunden har gått i konkurs, att kunden har medgetts ackord eller att Kronofogdens utmätningsförsök varit resultatlösa. I annat fall ska säljaren kunna visa att gjorda indrivningsförsök (t.ex. inkasso) varit resultatlösa eller på annat sätt visa att kunden saknar ekonomiska möjligheter att betala (skulder kronofogden/kontrollbalansräkning).

Är kundförlusten inte konstaterad får inte säljaren justera sin utgående moms – annat än om kreditfaktura med moms utfärdas.

Ackord

Vid vissa ackordsuppgörelser får säljaren reducera sin moms utan att köparen behöver göra motsvarande justering i sin momsdeklaration. Observera dock att om säljaren ändå utfärdat en kreditfaktura kommer momsen att behöva justeras hos både säljare och köpare.

Det finns två typer av ackord – offentliga ackord och underhandsackord. Ett offentligt ackord är ett särskilt förfarande vid företagsrekonstruktion eller under ett konkursförfarande. En säljare som drabbas av en kundförlust vid ett offentligt ackord har rätt att justera sin moms. 

Underhandsackord är en uppgörelse mellan en kund och en eller flera säljare enligt vanliga avtalsrättsliga principer. En säljare som drabbas av en kundförlust på grund av ett affärsmässigt betingat ackord, har också rätt att reducera sin fordran och sin utgående moms. Inte heller behöver köparen reducera sin ingående moms (dessutom är ackordsvinsten skattefri vid inkomstbeskattningen).

Ett affärsmässigt betingat ackord ska vara betingat av köparens betalningsoförmåga. Uppgörelsen får inte vara betingat av intressegemenskap mellan köpare och säljare. Detta innebär att det i praktiken kan vara svårt att få ett ackord betraktat som affärsmässigt betingat om det finns en ägargemenskap mellan säljare och köpare.

Är underhandsackordet inte att anses som affärsmässigt betingat får inte säljaren justera sin utgående moms – annat än om kreditfaktura med moms utfärdas.

            

Kundförluster och ackord i faktabanken


Vi har skrivit en hel del om kundförluster och ackord i faktabanken. Här finns även ett antal rättsfall på området. Där kan du fördjupa dina kunskaper på området.

Är du inte abonnent på Servicepaket moms? Prova paketet gratis här