Kraftig ökning av psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa svarade för 37,6 procent av alla sjukskrivningar 2014. Näst största grupp är sjukdomar i muskel och skelett som stod för 21,6 procent av sjukskrivningarna samma år.

     

den 19 maj 2015

Jämfört med 2005 är det en ökning med drygt tio procentenheter bland kvinnorna och närmare åtta bland männen. Enligt Försäkringskassan är risken 28 % högre för kvinnor att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med män.

Psykisk ohälsa skiljer sig från annan sjukdom när det gäller ålder. Generellt ökar riskerna med stigande ålder men när det gäller psykisk sjukdom är risken störst mellan 30-39 år, för både män och kvinnor. Arbetstagare inom s.k. kontaktyrken löper störst risk. Kontaktyrken finns som exempel i skolan, sjukvården eller socialtjänsten.

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) gjorde 2014 en genomgång av forskningen när det gäller sambanden mellan arbetsmiljöfaktorer och depression samt utmattningssyndrom. Studien visar att personer som upplever en arbetssituation med små möjligheter att påverka, i kombination med allt för höga krav, utvecklar mer depressionssymptom.

Detta gäller även arbetsmiljöer med dåligt medmänskligt stöd. Arbetsmiljöer där medarbetare upplever att de kan påverka sitt arbete och blir rättvist behandlad minskar riskerna för ohälsa.


Källa: SBU, tidningen Arbetsliv