Körjournal – nyckeln till inget eller nedsatt bilförmånsvärde

Använder du arbetsgivarens bil? Då riskerar du att bli förmånsbeskattad – om du inte har ordning på körjournalen. Vi reder ut vilka uppgifter som journalen måste innehålla.

     

den 2 november 2016 Hanna Lagerkvist

Den som använder arbetsgivarens bil för resor i tjänsten måste kunna redogöra för tjänstekörningens omfattning i flera olika lägen. Annars kan det bli aktuellt med bilförmån.

Enligt Skatteverket bör en körjournal användas i följande tre situationer:

  • För att visa att arbetsgivarens bil inte har använts privat i mer än ringa omfattning. Med ringa omfattning menas här högst tio tillfällen och en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil.
  • För att beräkna drivmedelsförmån genom proportionering av drivmedelsutgiften mellan privat- och tjänstekörning. Kan den anställde inte visa hur mycket som denne har kört i tjänsten ska den anställde beskattas för allt drivmedel.
  • För att visa att tjänstekörningen med en förmånsbil är omfattande. Om den anställde kör minst 3 000 mil i tjänsten under kalenderåret kan bilförmånsvärdet sättas ned till 75 %.

Utformningen av en körjournal

Det saknas tydliga regler för vilka uppgifter en körjournal ska innehålla. Enligt Skatteverket är dock en fullgod bevisning uppfylld om körjournalen innehåller följande uppgifter:

  • Mätarställningen vid årets början.
  • Datum samt mätarställningen vid tjänsteresans start samt var resan startade.
  • Syftet med tjänsteresan.
  • Vilka orter/företag/kontaktpersoner som har besökts.
  • Hur många kilometer som körts.
  • Mätarställningen vid hemkomsten från tjänsteresan.
  • Mätarställningen vid årets slut.

Används bilen privat bör också datum samt mätarställning vid starten och hemkomsten framgå av körjournalen.

Brister i körjournalen kan resultera i fullt förmånsvärde

Många rättsfall visar hur viktigt underlaget för körningen med bilen är vid bedömningen av eventuell förmånsbeskattning. Om körjournal saknas eller är bristfällig resulterar det ofta i fullt bilförmånsvärde.

I ett fall påförde Skatteverket en anställd värde av bilförmån med 59 000 kr. Anledningen var att han hade disponerat arbetsgivarens bil och inte kunde visa att bilen använts privat i endast ringa omfattning eller inte alls. Den anställdes familj, som bestod av fem personer, hade dessutom endast en egen bil och den anställdes hustru hade körkort. Arbetsgivarens bil hade även varit parkerad i anslutning till den anställdes bostad utanför arbetstid.

Enligt Skatteverket var körjournalen som den anställde lämnat in mycket bristfällig. Den visade exempelvis ytterst sällan var tjänsteresorna började och slutade. Mätarställningarna eller tidpunkterna för resornas start och mål framgick inte heller. Vid vissa tillfällen hade dessutom endast den besökta orten angivits.

Även Kammarrätten i Göteborg (mål nr 2680-07 m fl) ansåg att den anställde inte hade lyckats visa att bilen inte hade använts för privata resor, och fastställde därmed Skatteverkets beslut.

Tänk på att körjournalen måste föras löpande. Att i efterhand komplettera och ändra uppgifter i en körjournal gör att bevisvärdet sjunker rejält. Det framgår av en annan dom från Kammarrätten i Göteborg (mål nr 5467−5469-13).

Ladda ned vår blankett

Med Tholin & Larssons blankett för körjournal och reseräkning uppfyller du Skatteverkets krav på nödvändiga uppgifter. Klicka på ikonen till höger för att ladda ned den.