Kommunerna får ett ökat ansvar för återvinning

Regeringen vill göra det enklare för hushållen att källsortera genom att samla ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper hos kommunerna.

     

den 25 maj 2015

En särskild utredare ska ta fram förslag på hur ett kommunalt insamlingsansvar kan utformas.

En viktig utgångspunkt är att förenkla för hushållen att lämna ifrån sig sitt förpackningsavfall och returpapper. Idag är insamlingsansvaret delat mellan kommunerna och producenterna.

Utredaren ska lämna förslag på hur det insamlade avfallet ska överlämnas till producenterna och hur producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen samt hur en effektiv tillsyn över insamlingen och återvinningen kan möjliggöras. I uppdraget ingår också att undersöka vilka konsekvenser som ett förändrat ansvar får för de berörda aktörerna och samhället i stort.

Avfall Sverige och kommunerna välkomnar förslaget bl a med motiveringen att den nuvarande ordningen med två huvudmän för insamlingen är irrationellt ut både miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Återvinningsindustrierna är däremot negativa och har tidigare uttryckt stark kritik mot att monopolisera insamlingen av förpackningar och tidningar.

Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet i december 2015.


Källa: Regeringskansliet, Svenskt Avfall och Återvinningsindustrierna