Kommer Europafacket att kräva minimilön inom hela EU?

Det största italienska fackförbundet Cgil, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, med drygt 5 miljoner medlemmar, har nyligen föreslagit att Europafacket ska kämpa för att EU ska införa lagstadgad minimilön i alla medlemsländer.

     

den 9 augusti 2015

Europafacket, EFS, är en partipolitiskt oberoende sammanslutning av nationella fackföreningar i 36 europeiska länder som har sammanlagt 60 miljoner medlemmar. Svenska medlemmar är LO, TCO och Saco.

Frågan om minimilöner är komplicerad. Enligt EU:s fördrag är lönebildningen en strikt nationell kompetens. I Sverige har vi ingen lagreglerad minimilön, eftersom det är arbetsmarknadens parter som förhandlar och fastställer lönenivåerna. Minimilöner finns däremot i flera kollektivavtal, framförallt i form av ingångslöner. Motivet till att låta parterna ansvara för lönebildningen är att det är de som tillsammans är bäst lämpade att fastställa hur stort löneutrymmet är, och hur lönen ska balanseras mot andra förmåner som arbetstid, semester, pensionsavsättningar mm.

Idag har ungefär 75 % av EU-länderna en lagstadgad minimilön enligt Medlingsinstitutet. Senast var det Tyskland som införde lagstadgad minimilön på 8,50 euro i timmen. Högst minimilön har man i Luxemburg (ca 18 300 kronor i månaden) och lägst är den i Bulgarien (ca 1 660 kronor i månaden).

Varken fack eller arbetsgivare i Norden anses vilja reglera minimilönerna i lag. Lönefrågorna är parternas ansvar, inte statens, anser de nordiska facken, som också befarar att en minimilön kan bli ett tak i stället för ett golv.

Fack och arbetsgivare i Sverige har alltså traditionellt värnat den svenska modellen där parterna själva förhandlar fram lönevillkoren utan lagstiftning och inblandning av staten.

LO och Svenskt Näringsliv har tidigare enats om att utvecklingen av den svenska modellen på arbetsmarknaden ska styras av arbetsmarknadens parter och inte av politiska beslut. ”Det här är inga lätta frågor och diskussionerna kommer att behöva ta tid, säger Svensk Näringslivs vd Carola Lemne.

Nu ska alltså Europafacket på sin kongress i Paris i september i år behandla frågan om en lagstadgad minimilön i EU. Införs en sådan kan hela den svenska modellen hamna i gungning.

– Det vore en katastrof, säger LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson från Europafackets styrelsemöte i Bryssel.

Kongressen i Paris kommer att ledas av italienaren Luca Visentini 46 år som blir Europafackets nye generalsekreterare från september.


Källa: http://arbetet.se/2015/06/18/minimilon-diskuteras-pa-nytt-hot-mot-svenska-modellen/