Arbetsrättstvist mellan Vaggeryds kommun och en avskedad lärare

Vaggeryds kommun ska enligt tingsrättens dom betala skadestånd till läraren efter att rätten kommit fram till att läraren varken borde ha avskedats eller sagts upp på grund av hennes ingripande i den aktuella situationen.

     

den 19 maj 2015

Det var den 4 februari 2013 som det inträffade en incident mellan två elever i skolans idrottshall. Läraren ingrep i situationen då hon uppfattade det som att en elev utövade våld mot en annan elev. Händelsen polisanmäldes av kommunen och händelsen ledde till åtal av läraren för misshandel. Läraren blev dock friad från misstanke om brott av såväl tingsrätt som hovrätt.

En dryg vecka efter incidenten ägt rum blev läraren varslad om att hon skulle bli avskedad som följd av sitt ingripande. Kommunen verkställde avskedet den 26 februari 2013. Som skäl till avskedet uppgav kommunen att hon grovt hade åsidosatt sina åliggande mot arbetsgivaren genom att ha utövat våld mot en elev. Läraren har dock menat att det varken har förelegat grund för kommunen att avskeda eller säga upp henne.

Domslutet innebär att Vaggeryds kommun blir skyldig att betala ekonomiskt skadestånd till läraren på drygt 445 000 kronor samt allmänt skadestånd på 125 000 kronor. Därutöver ska Vaggeryds kommun betala ersättning för lärarens rättegångskostnader samt stå för sina egna rättegångskostnader.


Källa: http://www.jonkopingstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Vaggeryds-kommun-ska-betala-skadestand-till-den-avskedade-lararen/