Att introducera nya medarbetare, ett lagkrav

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att nyanställda löper större risk än övriga medarbetare att råka ut för olyckor på arbetet. Det är därför särskilt viktigt att de får en gedigen introduktion. De behöver kunskap om vilka risker som finns och hur man kan skydda sig mot dem.

     

den 7 augusti 2017

En god introduktion (onboarding) till ett nytt arbete är välinvesterade pengar för alla parter. Medarbetaren kommer snabbt in i organisationskulturen och blir en del av ett nytt socialt sammanhang. Detta ökar förutsättningarna för trivsel, engagemang och lojalitet. Att få känna sig behövd är en förutsättning för att kunna prestera.

Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 3 § är arbetsgivare skyldiga att introducera nya medarbetare i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs, att arbetstagaren upplyses om risker som kan vara förbundna med arbetet, att arbetstagaren har utbildning för sina arbetsuppgifter samt att arbetet är anpassat till den anställdes förutsättningar.

Särskilt stort ansvar har arbetsgivare naturligtvis att introducera unga medarbetare, som inte har arbetslivserfarenhet sedan tidigare.

Ofta är det den närmsta chefen som planerar och leder introduktionen, men det kan också vara HR. I större, personalintensiva, företag och organisationer som anställer många nya medarbetare samtidigt, t ex inför sommaren, är det vanligt med introduktion i grupp.

Introduktion är inget som kan genomföras senare eller presenteras längre fram. Det ligger i ordets betydelse att det ska komma först – inleda, öppna, presentera. Samtidigt är det mycket som är nytt för medarbetaren de där första dagarna. Namn. Lösenord. Arbetsuppgifter. Bara att lära sig hitta i korridorerna. Får man som nyanställd all information på en gång är det lätt att den glöms bort, därför kan det vara bra att dela upp introduktionen i flera steg.

Introduktioner kan ta tid. Samtidigt kan det vara bra att sätta upp ett slutdatum på förhand så att introduktionen inte drar ut i all evighet.

De viktigaste momenten i en introduktion är:

  • Genomgång av de arbetsuppgifter som ska utföras
  • Genomgång av de risker som finns och hur man kan skydda sig mot dem
  • Genomgång av verktyg och maskiner
  • Genomgång av skyddsutrustning
  • Genomgång av rutiner och skriftliga instruktioner, särskilt vid nödsituationer
  • Genomgång av trivselinformation såsom fikatider, sociala nätverk och lunchställen
  • Genomgång av vem som ansvarar för säkerhets- och arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
  • Genomgång av vilka som är fackliga företrädare, närmsta chefer och skyddsombud

Tänk på att medarbetare som varit föräldralediga, sjukskrivna eller tjänstlediga längre perioder kan behöva introduceras i arbetet på nytt.

Behöver du eller cheferna i din organisation stöd i onboardingprocessen? Läs mer om Simployer Onboarding här