Institutet Mot Mutors näringslivskod

Institutet Mot Mutor har sedan sin tillkomst verkat för självreglering som medel att bekämpa korruption i samhället.

     

den 7 september 2015

Näringslivet har på så vis varit pådrivande i kampen mot mutor och övertygat staten om vikten av kraftfull lagstiftning på området. Koden skapades inom ramen för arbetet med den nya mutbrottslagstiftningen och ska ses som ett komplement till lagstiftningen.

Koden omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag, och omfattar alla typer av förmåner.

Koden är i princip strängare än brottsbalkens regler varför den som följt koden ska kunna räkna med att förfarandet är straffritt.

Koden, som förvaltas av IMM, publicerades den 9 december 2014.


Källa: http://www.institutetmotmutor.se/fragor-svar