Inget krav på saklig grund efter uppnådd LAS-ålder

Den 1 januari 2020 kommer den s k LAS-åldern att höjas till 68 år. Syftet är att fler ska ha möjlighet att arbeta längre och anställda ska ges större möjlighet att själva välja när de ska gå i pension.

     

den 11 november 2019 Victoria Ödlund

Ändringar i lagen om anställningsskydd

Lagändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) sker i två steg. Den 1 januari 2020 ska de arbetsrättsliga förändringarna träda i kraft och LAS-åldern höjas från 67 till 68 år.

Den 1 januari 2023 ska LAS-åldern höjas från 68 till 69 år. Alla arbetsrättsliga förändringar sker alltså nu den 1 januari 2020.

LAS-fönstret slopas

Enligt nuvarande regler kan arbetsgivaren avsluta anställningen vid utgången av den månad personen fyller 67 år. Denna möjlighet att avsluta anställningen brukar kallas för ”LAS-fönstret”. Om arbetsgivaren missar att avsluta anställningen vid denna tidpunkt fortsätter tillsvidareanställningen. Enligt nuvarande regler krävs saklig grund för uppsägning för att kunna säga upp den anställde efter uppnådd LAS-ålder.

De nuvarande reglerna kring ”LAS-fönstret” har i praktiken inneburit att arbetsgivare regelmässigt avslutat tillsvidareanställningen, även i de fall båda parter egentligen velat fortsätta anställningen.

En av de viktigaste arbetsrättsliga förändringarna är att det inte längre ska krävas saklig grund för att arbetsgivaren ska kunna säga upp anställda efter uppnådd LAS-ålder. Anledningen är att arbetsgivaren inte ska ha ett incitament att avbryta anställningen så fort arbetstagaren uppnår LAS-åldern.

De nya reglerna innebär i praktiken att när anställda uppnått LAS-åldern ska arbetsgivaren – genom ett förenklat uppsägningsförfarande – kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund. 

Skriftligt besked ersätts med uppsägningsbesked

Den nuvarande bestämmelsen som innebär att arbetsgivaren avslutar anställningen genom att lämna ett skriftligt besked kommer att tas bort. De nya reglerna innebär att de anställda istället ska sägas upp och ett skriftligt uppsägningsbesked ska lämnas.

Till skillnad från ett vanligt uppsägningsbesked behöver detta uppsägningsbesked inte innehålla information om ogiltigförklaring och inte heller någon upplysning om företrädesrätt. Det skriftliga uppsägningsbeskedet är ändå viktigt, då det blir tydligt för den anställde att hen är uppsagd och vilken som är sista anställningsdag.

Arbetsgången vid uppsägning efter uppnådd LAS-ålder

Arbetsgivare har inte någon förhandlingsskyldighet vid uppsägning av arbetstagare som uppnått LAS-åldern. Däremot ska underrättelse/varsel lämnas innan uppsägningsbeskedet får ges.

Arbetsgången vid uppsägning efter uppnådd LAS-ålder kommer att likna gången vid uppsägning av personliga skäl. Detta innebär att arbetsgivaren ska underrätta den anställde samt – om den anställde är medlem – samtidigt varsla facket om att den anställde kommer att sägas upp.

Underrättelse och varsel ska lämnas två veckor före uppsägningsbeskedet får lämnas. Efter lämnad underrättelse/varsel har den anställde och facklig organisation rätt till överläggning i frågan. Om överläggning begärs får arbetsgivaren inte verkställa uppsägningen förrän överläggningen har avslutats.

Nya rutiner för arbetsgivare

De nya reglerna kan innebära att många arbetsgivare kan behöva se över sina rutiner vid avslut av anställningar för arbetstagare som uppnått LAS-åldern.

Nedan är en beskrivning av processen vid uppsägning av anställd efter uppnådd LAS-ålder.


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!