IA - Informationssystem om arbetsmiljö

AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.

     

den 19 maj 2015

När kvalitetsavvikelser, olyckor, tillbud och brister utreds bättre minskar antalet olyckor och kvalitetsbrister. En viktig nyckel är ett enkelt och tillförlitlig rapporteringssystem.

AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. Tjänsten är kostnadsfri för försäkrade företag.

IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag.

Systemet möjliggör för företag inom samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar och åtgärder. Verktyget kan lämna rapporter över hela företaget eller enskilda avdelningar och ger därmed ett bra underlag för ledningsbeslut.

Läs mer: https://www.afaforsakring.se/forebyggande/ia---informationssystem-om-arbetsmiljo/