Hur fri är den fria anställningsrätten?

I svensk rätt är utgångspunkten att arbetsgivare fritt får välja vem som ska anställas och vilka krav som måste uppfyllas, men vad innebär det i praktiken? Är det fritt fram att anställa vem jag vill? Nej, begreppet anställningsfrihet kan vara något missvisande och inskränks av vissa tvingande lagbestämmelser som du som rekryterar och anställer måste ha koll på.

     

den 13 november 2017

Grundprincipen är att det råder fri anställningsrätt i Sverige, men beroende på sektor uppkommer vissa begränsningar.

Inom den offentliga sektorn är begränsningarna mer omfattande än inom det privata. Vid statliga anställningar finns det en skyldighet att anställa utifrån förtjänst och skicklighet till skillnad mot det privata. Med förtjänst menas i stora drag antalet tjänsteår och med skicklighet avses den arbetssökandes kompetens och utbildning. Det finns också möjlighet att överklaga ett statligt anställningsbeslut.

Diskrimineringslagen utgör också en begränsning i den fria anställningsrätten. Lagen är tvingande och utgör ett förbud mot att diskriminera, vilket innebär att arbetsgivare inte kan göra några undantag eller avvikelser från lagen.

I Sverige har vi sju diskrimineringsgrunder som alla arbetsgivare måste ha kännedom om vid rekrytering. De sju diskrimineringsgrunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.

Det innebär att en sökande inte får väljas bort enbart på grund av att denne exempelvis är av ett visst kön. Däremot hindrar inte det en arbetsgivare från att särbehandla personer som inte omfattas av diskrimineringsgrunderna. En arbetsgivare kan därför välja att endast anställa personer som har en funktionsnedsättning.

Ytterligare en begränsning som arbetsgivare måste känna till är bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning enligt LAS. Det innebär att om det har förekommit uppsägningar på grund av arbetsbrist kan det finnas arbetstagare som har företrädesrätt till anställningen, vilket begränsar möjligheterna till att anställa nya.

Ytterligare en inskränkning i den fria anställningsrätten är inom de yrken som ställer krav på viss legitimation för att få arbeta som exempelvis läkare eller lärare. Här finns dock vissa undantag, ett undantag är om det finns anledning att anta att den arbetssökande är lämplig för undervisningen.

Vill du få bättre koll på förbuden mot de olika formerna att diskriminera eller vilken turordning som gäller vid företrädesrätt till återanställning kan du få hjälp av oss i vår frågeservice. Om du inte har ett abonnemang på något av våra Servicepaket kan du prova alla paket gratis här.