Hur beräknas avdraget för trängselskatt med egen bil?

Dagen för inkomstdeklarationen närmar sig. Senast den 4 maj ska deklarationen för fysiska personer vara inlämnad hos Skatteverket.

     

den 27 april 2020 Lennart Salomonsson

Under inkomst av tjänst är utgifter för tjänsteresor avdragsgilla; detta från första kronan. Under vissa förutsättningar medges avdrag även för resor till och från arbetet, s k arbetsresor, med belopp som överstiger 11 000 kr.

För att kunna få avdrag för arbetsresor med bil krävs att avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen överstiger 5 km. Den anställde ska vidare tjäna minst 2 timmar per dag genom att använda bilen jämfört med att åka allmänna kommunikationer.

Trängselskatt kan uppkomma både vad gäller resor i tjänsten och resor till och från arbetet. Samma gäller infrastrukturavgift.

I den fortsatta framställningen anges trängselskatt som begrepp för både trängselskatt och infrastrukturavgift.

Den anställde kan alltså få avdrag för hela den trängselskatt för tjänsteresor med egen bil som avser det aktuella året och för den trängselskatt som – tillsammans med 18,50 kr per mil för den egna bilen – överstiger 11 000 kr.

Det kan även finnas annan trängselskatt, d v s för andra privata resor. Frågan är då hur avdragen i deklarationen ska beräknas, d v s hur beräknas trängselskatten för tjänsteresorna respektive arbetsresorna?

Skatteverket har i ett ställningstagande (2017-11-23; dnr 202 459817-17/111) redogjort för hur uppdelningen av trängselskatten för förmånsbilar kan delas upp i en del som avser privat trängselskatt, som ska förmånsvärderas, och i en del som avser tjänsteresor. Enligt vår uppfattning bör samma beräkningsmodell kunna användas för den nu aktuella frågeställningen.

SE OCKSÅ: Få fler artiklar likt denna direkt till din inkorg. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Singelavi eller detaljerad passageinformation

Varje månad skickar Transportstyrelsen ut ett beslut om trängselkatt där antalet passager och summa trängselskatt framgår för varje enskild dag. Skattebeloppen är alltså inte specificerade för de passager som ligger till grund för skatten.

Genom att föra anteckningar över antalet tjänsteresor, arbetsresor och övriga privata resor kan skattebeloppet proportioneras på dessa olika resor. De olika dagsbeloppen summeras därefter ihop till kostnaden för skatten för hela månaden respektive hela året.

Exempel:

För en viss dag uppgår skatt att betala enligt Transportstyrelsens beslut till 812 kr. Antalet passager uppgick till 38 st.

Den anställde har noterat att 28 resor avsåg resor till och från arbetet, 6 resor avsåg tjänsteresor och 4 resor avsåg en i övrigt privat resa.

Om den anställde inte kan visa den faktiska trängselskatten för resorna till och från arbetet kan skatten för dessa bestämmas till 156 kr (28/38 x 812).

Omprövning av avdraget

Trängselskatt för resor till och från arbetet ingår alltså också i avdraget för dessa resor. Avdrag medges med det belopp som – tillsammans med avdraget för bilresorna – överstiger 11 000 kr.

Den som redan har lämnat sin inkomstdeklaration utan att tänka på att även trängselskatten är avdragsgill kan begära omprövning av beskattningen och alltså yrka ett större avdrag. Sådan omprövning kan även begäras för tidigare beskattningsår.