Skattehöjningar i höstbudgeten

Nyheterna i regeringens budgetproposition är till största delen kända sedan tidigare. Flera känner vi dessutom igen från förra årets budget. Anledningen till att de nu återkommer är det parlamentariska läget som gjorde att regeringen då inte fick majoritet för sin budget i riksdagen.

     

den 21 september 2015

Genom den s k decemberöverenskommelsen har det blivit möjligt för regeringen att nu ett år senare genomföra den ursprungliga budgeten.

Förändringar av ROT- och RUT-avdragen

RUT-avdraget kommer att halveras från och med den 1 januari 2016. Det föreslår regeringen i höstbudgeten. Det innebär att avdraget sänks från 50 000 kr till 25 000 kr per person och år. Det gäller dock bara för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång.

Utgifter för matlagning hemma i bostaden ska inte längre ge rätt till RUT-avdrag. När det gäller städtjänster ska bara enklare städning och annat rengöringsarbeten samt flyttstädning omfattas. Det innebär att det från och med nästa år inte längre kommer att bli möjligt att få RUT-avdrag för att t ex hyra en kock eller en bartender eller för poolrengöring.

Att den renodlade skattereduktionen för matlagning slopas innebär t ex inte att en barnvakt inte kan laga mat till barnen inom ramen för barnpassning.

Dessutom föreslår regeringen att subventionsgraden vid köp av ROT-arbeten sänks från 50 % till 30 % av arbetskostnaden. Gränsen för maximalt ROT- avdrag ändras däremot inte utan blir även i fortsättningen 50 000 kr per person och år.

Det innebär att den som vill utnyttja maximalt ROT-avdrag måste ha arbetskostnader som uppgår till 166 667 kr under ett år.

Sänkningen av RUT-avdraget utformas lagtekniskt så att av det gemensamma taket för ROT-och RUT-avdrag på 50 000 kr får högst 25 000 kr avse sådana tjänster som ryms i RUT-avdraget för de personer som inte fyllt 65 år vid årets ingång.

Privat pensionssparande

Rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonto (pensionssparavdrag) med ett fast belopp begränsades den 1 januari 2015 genom det fasta beloppet sänktes från 12 000 kr till 1 800 kr per år.

Regeringen föreslår nu att avdraget för privat pensionssparande slopas helt 2016.

För den som saknar pensionsrätt i sin anställning blir reglerna oförändrade. Samma gäller de som har inkomst av aktiv näringsverksamhet. De kan alltså även fortsättningsvis göra avdrag med 35 % av lönen respektive näringsinkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp.

Reglerna för arbetsgivarens avdragsrätt för pensionskostnader ändras inte heller.

För att förenkla möjligheterna att avveckla små sparanden föreslår regeringen även förändringar av reglerna om återköp av pensionsförsäkringar och förtida avslut av pensionssparkonto. Bland annat föreslås att beloppsgränsen för återköp och förtida avslut – utan Skatteverkets medgivande – ska höjas från 30 % av prisbasbeloppet till ett helt prisbasbelopp.

ISK

Det blir högre skatt för den som sparar på ett Investeringssparkonto från och med nästa år. Samma gäller sparandet i en kapitalföräkring. Idag gäller att beskattningen sker schablonmässigt med utgångspunkt i statslåneräntan. Behållningen på kontot – det s k kapitalunderlaget – multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret. Denna schablonintäkt beskattas med 30 %. Statslåneräntan den 30 november 2014 var 0,90 %.

Mot bakgrund av denna historiskt låga nivå på statslåneräntan föreslår regeringen att kapitalunderlaget fr o m 2016 istället ska multipliceras med statslåneräntan med tillägg av 0,75 procentenheter. Dessutom införs en golvränta som innebär att räntesatsen aldrig får bli lägre än 1,25 %. Det innebär att om statslåneräntan är 0,5 % eller lägre blir räntesatsen alltid 1,25 %.

Det motsvarar en skatt på behållningen på ett Investeringssparkonto på 0,375 % (1,25 % x 30 %). Skatteuttaget på 100 000 kr blir alltså 375 kr.

Fortfarande en mycket låg skatt, men högre än skatten för 2015 som bara är 0,27 %.

Avdraget för förvaltningsutgifter

Regeringen föreslår också att avdraget för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas 2016. Det innebär att det inte längre kommer att vara möjligt att göra avdrag för bankfacksutgifter, depåavgifter och liknande.

Skattereduktion för gåvor

Den 1 januari 2012 infördes skattereduktion för fysiska personers gåvor till ideell verksamhet. En förutsättning för sådan skattereduktion är att gåvorna lämnas till på förhand godkända gåvomottagare. Den som ansöker om att bli godkänd gåvomottagare ska betala en ansökningsavgift.

Regeringen föreslår nu att skattereduktionen för gåvor till ideella föreningar slopas 2016. Gåvomottagare som redan hunnit betala årsavgift för 2016 (eller senare år) ska få den återbetald.