Höjd pensionsålder redan år 2020?

I en lagrådsremiss föreslås att den s k LAS-åldern ska höjas till 69 år. Förslaget syftar till att fler ska ha möjlighet att arbeta längre och ge arbetstagare större möjlighet att själva välja när de ska gå i pension. Förslaget innebär också flexiblare möjligheter för arbetsgivare att behålla personal efter uppnådd LAS-ålder.

     

den 25 februari 2019 Victoria Ödlund

Vi lever allt längre samtidigt som det råder stor och växande arbetskraftsbrist inom många yrken. För att klara pensioner och välfärd behöver arbetslivet förlängas. För att bättre ta tillvara äldres kompetens och erfarenhet på arbetsmarknaden föreslår regeringen att fler som vill ska kunna arbeta längre upp i åldrarna. 

I lagrådsremissen föreslås att arbetstagares anställningsskydd ska förlängas genom ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Den nuvarande åldersgränsen vid 67 år, den så kallade LAS-åldern, ska höjas till 69 år. 

Ökad valfrihet för arbetstagare

För arbetstagare blir konsekvensen att de i ökad utsträckning själva kan välja när de vill avgå med pension. De som vill får rätt att kvarstå i anställningen till 69 års ålder. 

Krav på saklig grund för uppsägning tills 69 år

Kravet på saklig grund för uppsägning ska gälla tills arbetstagaren uppnått 69 år. Den nuvarande möjligheten för arbetsgivaren att avbryta anställningen med ett skriftligt besked i samband med 67-årsdagen kommer att tas bort.

För att arbetsgivaren inte ska ha ett incitament att avbryta anställningen så fort arbetstagaren uppnår LAS-åldern ska kravet på saklig grund för uppsägning inte längre gälla efter den tidpunkten. Detta innebär att arbetsgivaren ska kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. 

Även åldern för när de särskilda reglerna för uppsägningstid (endast 1 månad) och företrädesrätt (ingen företrädesrätt) börjar gälla ska höjas från 67 år till 69 år. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. 

Enligt förslaget kommer den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare, s k pensionärsanställning, att tas bort. 

Pensionsgruppens överenskommelse

Förslaget bygger på Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. 

Ikraftträdande

Enligt förslaget ska lagändringarna höjas i två steg; den 1 januari 2020 ska förändringarna av äldre arbetstagares anställningsskydd träda i kraft och åldersgränserna höjas från 67 till 68 år. Den 1 januari 2023 ska åldersgränserna höjas från 68 till 69 år.

Kommentar

Enligt nuvarande regler kan arbetsgivaren avsluta anställningen vid utgången av den månad personen fyller 67 år. Om arbetstagaren fortsätter att arbeta efter 67 års ålder krävs det idag saklig grund för uppsägning. Detta kan vara arbetsbrist eller personliga skäl.


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!