Höjd LAS-ålder – arbetsrättsliga förändringar i LAS

Den 1 januari 2020 höjdes rätten att kvarstå i anställning, den s k LAS-åldern, till 68 år. Förutom en ren höjning av LAS-åldern skedde även andra arbetsrättsliga förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS).

     

den 21 januari 2020 Victoria Ödlund

”Pensionärsanställning” slopas

En av de viktigaste arbetsrättsliga förändringarna innebär att anställningsformen ”arbetstagare som fyllt 67 år” slopades från och med årsskiftet.

Anledningen är att denna anställningsform inte längre fyller någon funktion. Arbetsgivare kan istället låta anställda, som uppnått LAS-åldern, fortsätta i sin tillsvidareanställning.

I de situationer en arbetsgivare ska visstidsanställa en person, och hen har uppnått LAS-åldern, kan arbetsgivaren istället välja någon av de andra tidsbegränsade anställningsformerna enligt LAS.

Särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt

En arbetstagare som uppnått LAS-åldern har sedan tidigare en månads uppsägningstid. Dessa arbetstagare omfattas inte heller av reglerna om företrädesrätt. Detta innebär att vid uppnådd LAS-ålder har anställda inte företrädesrätt vare sig till återanställning, till högre sysselsättningsgrad eller vid turordning.

Att en anställd inte omfattas av turordningsreglerna innebär i praktiken att de vid en arbetsbristsituation inte kan ”putta ut” någon annan.

Från årsskiftet höjdes alltså åldersgränsen för dessa särskilda regler från 67 år till 68 år.

Ingen konvertering efter uppnådd LAS-ålder

Huvudregeln i LAS är att avtal om allmän visstidsanställning och vikariat kan träffas för högst 24 månader under en femårsperiod. Därefter konverteras anställningen, vilket innebär att den automatiskt övergår i en tillsvidareanställning.

Sedan tidigare gäller ett undantag för anställda som uppnått LAS-åldern, vilket innebär att anställningen inte konverteras. Denna åldersgräns har höjts från 67 till 68 år från den 1 januari 2020. Åldersgränsen på 68 år kommer däremot bara gälla avtal som ingås från och med detta datum.

För de avtal som ingåtts före 1 januari 2020 gäller fortfarande åldersgränsen 67 år. Det innebär i praktiken att arbetstagare, som ingått avtal om allmän visstidsanställning eller vikariat före den 1 januari 2020, inte konverteras efter att de fyllt 67 år. Redan ingångna avtal behöver man som arbetsgivare alltså inte tänka på i det här sammanhanget.

Sammanställning

Sammanställning över regelförändringar i LAS som enbart innebär en höjning av åldersgränsen från 67 år till 68 år.

Anställningsskyddet vid uppnådd LAS-ålder

Ingen företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad
Ingen företrädesrätt till återanställning
Omfattas inte av turordningsreglerna
1 månads uppsägningstid
Allmän visstidsanställning och vikariat övergång inte i tillsvidareanställning

Servicepaket HR – för dig som vill fatta rätt beslut

Vill du hålla dig uppdaterad med det senaste inom HR och få stöd i ditt arbete? Vi hjälper dig med arbetsrättsliga regler och praktiska regler vid t ex rekrytering, anställning och arbetsmiljö! Skaffa ditt abonnemang idag


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer