Har du kommit igång med lönekartläggningen?

Det har gått över ett år sedan de nya kraven på att genomföra årliga lönekartläggningar infördes. Bestämmelserna om aktiva åtgärder innebär att arbetsgivare ska arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen. En undersökning från DO visar dock att få arbetsgivare känner till de nya reglerna.

     

den 5 mars 2018

Den 1 januari 2017 skärptes arbetsgivarens krav på att arbeta aktivt och förebyggande för att motverka diskriminering. Reglerna - som infördes i diskrimineringslagen - innebär att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder.

Det innebär också att arbetsgivare ska arbeta enligt en särskild metod i syfte att upptäcka och motverka diskriminering på arbetsplatsen. Enligt de skärpta kraven ska arbetsgivare:

  • undersöka om det finns risker för att diskriminering, repressalier eller trakasserier i verksamheten. Det kan vara både faktiska hinder men också hinder i form av normer och strukturer.
  • analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts
  • genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter
  • följa upp och utvärdera arbetet

Alla arbetsgivare ska även ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Detta krav var något som särskilt uppmärksammades i samband med #metoo-uppropen.

Krav på lönekartläggning

Ytterligare ett krav enligt arbetet med aktiva åtgärder är att alla arbetsgivare årligen ska genomföra lönekartläggningar. Syftet med dessa är att utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Alla arbetsgivare som har minst 10 anställda ska dessutom årligen dokumentera arbetet med lönekartläggningar.

DO genomför kontroller

Trots att det har gått mer än ett år sedan de nya reglerna infördes är det få arbetsgivare som känner till dem. Enligt en undersökning som Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomförde i december 2017 var det ca 60 % som inte kände till de nya kraven om aktiva åtgärder. Endast var fjärde menade att de nya kraven lett till ändrade arbetssätt.

Under 2018 kommer DO arbeta för att öka kunskapen hos arbetsgivare om aktiva åtgärder. De kommer även att genomföra tillsynsinsatser för att kontrollera att företag och organisationer följer de nya kraven.

Kom igång med arbetet

Om man som arbetsgivare inte har påbörjat arbetet med aktiva åtgärder är det hög tid att komma igång. Att genomföra årliga lönekartläggningar är en del av det arbetet.

Som arbetsgivare har man mycket att vinna på att arbeta förebyggande mot diskriminering. Förutom att det är lagkrav handlar det också om att vara en god och attraktiv arbetsgivare. 

KursFå koll på de nya reglerna, lär dig göra en lönekartläggning och förhindra osakliga löneskillnader

I Servicepaket HR hittar du mer information, tips och råd om lönekartläggning: Prova Servicepaket HR gratis 


Få snabba svar på dina lönefrågor!

Få saker är så känsliga som lön – det bara måste bli rätt för alla inblandade parter! Visst vore det skönt att ha någon att bolla sina frågor med?

I Servicepaket Lön hjälper vi dig med frågor om arbets- och skatterätt, för en smidigare lönehantering. Välkommen till en enklare lönevardag! 

Jag vill prova paketet!