Framgångsrikt att integrera hälsa och arbetsmiljö i kvalitetsarbetet

Kaizen, som är ett verktyg för att få struktur på förbättringsarbetet, har använts på lasarettet i Enköping sedan 2009.

     

den 25 maj 2015

Kaizen är ett av biltillverkaren Toyotas fem kärnvärden. Begreppet står för ständiga förbättringar och har använts sedan flera år på lasarettet i Enköping.

I ett nytt projekt har anställda och forskare även byggt in det hälsofrämjande arbetet i modellen. Tidigare drevs arbetet med kvalitet och arbetsmiljö i två olika system, något som är mycket vanligt i företag eller i offentliga verksamhet.

Kaizen, som är ett verktyg för att få struktur på förbättringsarbetet, har använts på lasarettet i Enköping sedan 2009. 2011 fick Karolinska institutet bidrag från AFA försäkring för att i Enköping testa en lokal vidareutveckling av konceptet.

Träning på arbetstid, debriefing för personal inom akutvården och ett ökat fokus på psykosocial arbetsmiljö var några av de hälsofrämjande insatser som gjordes under projektet.

Den viktigaste förändringen var dock att hälsa och arbetsmiljö integrerades i kvalitetsarbetet och togs upp i alla forum där verksamhetsutveckling diskuterades.

Resultatet av det nya arbetssättet har varit positivt. Den psykosociala arbetsmiljön fick större utrymme, delaktigheten ökade och medvetenheten om hur arbete och hälsa hänger ihop ökade.

Vidare upplevde personalen att de fick ett större stöd från sina chefer. Det hälsofrämjande arbetet på lasarettet har fortsatt efter projektets slut, vilket även måste ses som en framgång.

Projektet genomförs i samarbete mellan Karolinska Institutet och Mälardalens högskola.


Källa: Sunt arbetsliv