Frågor och svar

     

den 8 oktober 2015

Våra anställda säger att vi måste ha skyddsombud. Vilka regler gäller egentligen?

Svar:

Frågan om när det måste finnas skyddsombud och vem som utser skyddsombud är främst reglerad i Arbetsmiljölagen (1977:1160):

2 §: På ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud). Skyddsombud ska utses även på ett annat arbetsställe, om arbetsförhållandena kräver det. För skyddsombud bör ersättare utses.

Skyddsombud utses av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna.

Förutom Arbetsmiljölagen finns ett stort regelverk och information kring skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet (se faktabanken nedan).

Skyddsombud har funnits sedan 1912 då arbetstagarna fick rätt att utse skyddsombud. Enligt uppgifter från förbund inom LO, TCO och Saco beräknas att det idag finns närmare 100 000 skyddsombud i Sverige.

Den kanske mest aktuella arbetsmiljöfrågan, som nu på många arbetsplatser aktualiserat frågan om skyddsombud, är den senaste föreskriften från Arbetsmiljöverket som den 22 september publicerade föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Skyddsombudets rättigheter är reglerade i Arbetsmiljölagen. Om skyddsombudet anser att det finns brister i arbetsmiljön, kan han eller hon begära att arbetsgivaren sätter in åtgärder. Arbetsgivaren är skyldig att svara omgående på en sådan begäran. Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna inom rimlig tid och inte heller ger skyddsombudet något annat tillfredsställande besked, kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljö­verket och begära ett föreläggande eller ett förbud. Skyddsombudet har också möjlighet att vända sig till Arbetsmiljöverket om han eller hon anser att arbetsgivaren inte följer reglerna i arbetstidslagen om extra mertid, extra övertid och nödfallsövertid. Har reglerna i arbetstidslagen ersatts av kollektivavtal så är det parterna som ska bevaka att avtalet följs.

Om skyddsombudet anser att en anställds liv eller hälsa är i fara ifall den fortsätter med en viss arbetsuppgift, kan skyddsombudet avbryta arbetet. Skyddsombudet kan också avbryta ett arbete som en anställd utför ensam, även om hälsorisken inte är överhängande. Skyddsombudet kan även stoppa farligt arbete som utförs av inhyrd personal. Om arbetsgivaren inte godkänner att skyddsombudet avbryter arbetet, kan arbetsgivaren begära att Arbetsmiljöverket prövar frågan.

Skyddsombudet har rätt att vara ledig med lön för den tid som behövs för uppdraget.

Faktabank – mer att läsa om skyddsombud

* Arbetsmiljölagen

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/

* Arbetsmiljöförordningen

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljoforordning-197711_sfs-1977-1166/?bet=1977:1166

* Arbetstidslagen

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetstidslag-1982673_sfs-1982-673/

* Diskrimineringslag

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/

* Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1974358-om-facklig-fort_sfs-1974-358/

* Skyddsombud – arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön (ADI 314)

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/skyddsombud-broschyr-adi314.pdf

* Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett åttiotal föreskrifter.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/

* Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete

http://arbetsmiljoverket.learnways.com/courses/course71/template.htm

* Arbetsmiljöupplysningen

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Vem-gor-vad/Skyddsombud/

* Svenskt Näringsliv

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/arbetsmiljo/

* Ledarna – Sveriges chefsorganisation

http://www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsmiljo/

* Saco

http://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapporter/2014_vara_skyddsombud.pdf

* Byggnads

http://www.byggnads.se/Fortroendevald/Skyddsombud/

* Vision

http://vision.se/Din-trygghet/Arbetsmiljo/Skyddsombud/

* Prevent, som är en ideell organisation ägd av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans.

http://www.prevent.se/

* Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans formulär för anmälan om allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskada.

https://anmalarbetsskada.se/

* Lista över Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter

https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/sanktionsavgifter-foreskrifter-paragrafer-med-sanktionsavgifter.pdf

* Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

http://www.aklagare.se/Sok-aklagare/Nationella-aklagaravdelningen/Riksenheten-for-miljo--och-arbetsmiljomal/

* Det finns också kollektivavtal med bestämmelser om samverkan kring arbetsmiljö – kolla vad som gäller på din arbetsplats!


Lennart Eriksson