Förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Bakgrunden till att Arbetsmiljöverket tagit fram förslag till nya föreskrifter för hygieniska gränsvärden är EU-kommissionens kritik mot att Sverige haft högre gränsvärden än vad EU-direktiven fastslår.

     

den 25 maj 2015

Vidare har Sverige saknat gränsvärden för nio ämnen som har gränsvärden i EU-direktiv. Om de ändrade gränsvärdena inte införs i vår lagstiftning riskerar Sverige att få dryga böter.

Ny kunskap har gett underlag till nya ställningstaganden och medfört sänkta gränsvärden för en del ämnen vilket kommer att bidra till att sjukdomar kan förebyggas och undvikas.

Exempel på sjukdomar som kan undvikas är bl.a. astma, cancer och livslånga allergier. Kan sjukdom undvikas är det en besparing för samhället.

Komplexiteten inom kemikalieområdet gör det svårt att avgränsa de företag som kommer att beröras av den nya föreskriften. Arbetstagare i tillverkande industri och distributörer av bulkvolymer är mest berörda.

Sedan tillkommer andra yrkesgrupper som är användare av kemiska produkter i sin verksamhet eller där det kan bildas ämnen under olika processer.

Remisstiden går ut den 30 juni 2015.

Läs mer här


Källa: Arbetsmiljöverket