Förslag till föreskrifter om enkla tryckkärl

Nuvarande föreskrifter om enkla tryckkärl (AFS 1993:41) revideras i huvudsak för att överföra Europaparlamentets och rådets direktiv.

     

den 7 december 2015

Enkla tryckkärl är en serietillverkad produkt, som huvudsakligen återfinns i portabla serietillverkade tryckluftskompressorer, som säljs på byggvaruhus och i fackhandeln. Berörda av föreskrifterna är främst de som tillverkar, importerar, distribuerar och tar tryckluftskompressorer i bruk.

Totalt berörs 1 100 000 arbetstagare. Denna siffra inkluderar samtliga anställda i valda näringsgrenar och det är inte alla som hanterar kärl, eller arbetar i samma byggnader där det finns kärl. Föreskrifterna anger ett antal krav som ställs på enkla tryckkärl för att dessa ska få tillhandahållas på marknaden och tas i bruk.

Den viktigaste ändringen är att i nuvarande föreskrifter ställs kraven på tillverkare av enkla tryckkärl, eller för tillverkare utanför EU på dennes representant, medan i de nya föreskrifterna har man identifierat och ställer krav mot ytterligare ekonomiska aktörer utöver tillverkaren, så som importörer och distributörer.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 19 april 2016 och upphäver AFS 1993:41. Remisstiden går den 30 december.