Förslag om föreskrifter om elektromagnetiska fält

För att leva upp till gällande EU-direktiv har Arbetsmiljöverket tagit fram förslag till föreskrifter om elektromagnetiska fält. De nya föreskrifterna avses ersätta nuvarande föreskrifter om högfrekventa elektromagnetiska fält (AFS 1987:2).

     

den 7 december 2015

Syftet med föreskrifterna är att skydda arbetstagare mot de hälso- och säkerhetsrisker som uppstår, eller kan uppstå, vid exponering för och förekomst av EMF, elektromagnetiska fält, under arbetet. De gränsvärden som anges i föreskrifterna avser att skydda mot alla kända omedelbara och övergående direkta hälsoeffekter som uppkommer på grund av exponering för elektromagnetiska fält.

Direktivet anger även krav som avser att förebygga de indirekta effekter som kan uppkomma vid påverkan på arbetstagares medicinska implantat som exempelvis en inopererad pacemaker.

I stort sett alla svenska företag och alla offentliga arbetsgivare omfattas av föreskrifterna. Detta innebär att även om nästan alla arbetsgivare och ensamföretagare omfattas av de föreslagna föreskrifterna behöver de allra flesta inte vidta några åtgärder. Man vet att exponering för och förekomst av EMF på arbetsplatsen ligger väl under de insatsnivåer som anges i de föreslagna föreskrifterna.

Inom vissa verksamheter förekommer dock arbete där arbetstagarna kan exponeras för starka elektromagnetiska fält som man erfarenhetsmässigt vet kan ligga i nivå med, eller över, de insatsnivåer som anges i de föreslagna föreskrifterna. I dessa typer av verksamheter kan alltså exponering för EMF vara så stor att den kan ge upphov till hälso- och säkerhetsrisker. Detta innebär att dessa verksamheter direkt berörs av kraven i föreskrifterna.

Remisstiden går ut den 20 januari 2016.