Förlorat ROT-avdrag om fel person betalar

Det är viktig att rätt person betalar fakturan för ROT-arbetet annars kan rätten till skattereduktion gå förlorad. Det räcker alltså inte att arbetet har utförts i din bostad.

     

den 22 maj 2015

En grundläggande förutsättning för att du ska kunna få rot- eller rutavdrag är att arbetet är utfört i din eller dina föräldrars bostad. För att få rotavdrag krävs dessutom att du äger bostaden du bor i.

En annan förutsättning − som kanske inte är lika känd av alla − är att det bara är den som har betalat arbetet som kan få rot- eller rutavdrag. Om någon annan betalar räkningen förfaller rätten till skattereduktion även om skulden regleras senare.

Att detta krav ska tolkas strikt visar en dom från kammarrätten i Stockholm (mål nr 6038-13). I det aktuella fallet hade tre personer som ägde ett fritidshus tillsammans låtit ett byggbolag utföra ROT-arbete på huset. Byggbolaget hade delat upp faktureringen mellan delägarna, men alla fakturor betalades av en av dom.

Kammarrätten framhöll att ett av kraven för att få skattereduktion är att man har haft en utgift för det utförda arbetet. Det krävs i normalfallet att det är köparen själv som har betalat fakturan från utföraren. Vissa undantag finns dock. Det gäller omfördelning mellan makar och omfördelning mellan sambor med gemensamma barn. Ett annat undantag är om betalning skett av annan person p g a sjukdom.

Enligt domstolens mening ska köparen ha haft en utgift redan när utföraren begär utbetalning från Skatteverket. Att de andra delägarna därefter ersatte den delägare som betalat alla fakturorna påverkade inte bedömningen. Byggbolaget skulle därmed − till Skatteverket − återbetala det belopp som avsåg de två delägarna som inte själva hade betalt sina fakturor.

Rättsfallet visar hur viktigt det är att den person som en utförare av ett rot- eller rutarbete ansöker om preliminär skattereduktion för själv har betalat utgiften för arbetet när ansökan görs. Domen lämnar dock utrymme för att det skulle gå att reglerna skulden innan ansökan görs.

För att undvika problem är det alltså viktigt att se till att den som ansökan gäller alltid betalar fakturan för det utförda arbetet. Risken för felaktigheter gäller förstås främst delägda fastigheter t ex fastigheter som syskon äger tillsammmans.

Samma sak gäller fastigheter som barn samäger med sina föräldrar. En person som är delägare i sitt barndomshem kan inte få rotavdrag för ett arbete som någon av föräldrarna betalat. Rotavdrag medges bara om barnet själv betalar för rotarbetet.

Undantag gäller som sagt omfördelning av rot- och rutavdrag mellan makar samt omfördelning mellan sambor med gemensamma barn. Barnen behöver inte vara hemmavarande eller under 18 år. I dessa situationer går det att få skattereduktion för arbeten som betalats av maken eller sambon.