Företagshälsovårdens insatser för att förebygga psykisk ohälsa

Karolinska institutet har i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin genomfört en kartläggning av nationell och internationell forskning av insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa.

     

den 1 oktober 2015

Totalt utgörs underlaget av 21 studier som undersökt förebyggande insatser, anställda i riskzonen för ohälsa och efterbehandlande insatser för anställda som var sjukskrivna.

Gunnar Bergström, en av rapportförfattarna, menar att en av de saker som verkar mest lovande är problemlösningsinriktade insatser som är kopplade direkt till arbetsplatsen. Det handlar om att tillsammans jobba konkret för att hitta de situationer där stressen gör sig extra påmind och att vara noga med att definiera dem. Det får inte bli ett allmänt prat om att det är för mycket att göra

Rapporten pekar även på att det inte fanns något tydligt samband mellan arbetsåtergång och omfattning av psykiska symtom bland de anställda, eller att minskning av symtom automatiskt ledde till arbetsåtergång. För att underlätta arbetsåtergång behöver insatsen vara nära kopplad till arbetsplatsen och hänsyn tas till de arbetsmiljöfaktorer som visat sig ha betydelse för psykisk ohälsa.

Slutligen konstateras det att det vetenskapliga underlaget om förebyggande insatser via företagshälsovården är otillräckligt men sammantaget ger studien stöd för att insatser på arbetsplatsen kan förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro.

Läs mer: Ladda ner rapporten här.


Källa: Prevent