"Antalet utdrag som enskilda begär om sig själva har under de senaste åren ökat kraftigt. Denna utveckling står i strid med lagstiftarens intentioner bakom enskildas insynsrätt i belastningsregistret." skriver Victoria Ödlund, HR-expert hos Tholin & Larsson.
"Antalet utdrag som enskilda begär om sig själva har under de senaste åren ökat kraftigt. Denna utveckling står i strid med lagstiftarens intentioner bakom enskildas insynsrätt i belastningsregistret." skriver Victoria Ödlund, HR-expert hos Tholin & Larsson.

Förbud mot att begära utdrag ur belastningsregistret?

Enligt gällande lagstiftning kan en arbetsgivare begära att arbetssökande visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Men enligt ett betänkande från 2014 finns ett förslag om förbud mot detta. För att det ska kunna införas behövs dock ett utökat stöd för registerkontroll för vissa verksamheter.

     

den 2 maj 2019 Victoria Ödlund

Inom vissa delar av arbetsmarknaden finns en lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att begära utdrag ur polisens belastningsregister inför ett beslut om anställning. Exempel på detta är Skollagen.  

Arbetsgivare som inte omfattas av den lagreglerade registerkontrollen kan däremot begära att en arbetssökande eller en arbetstagare själv hämtar in ett utdrag ur belastningsregistret i syfte att visa det för arbetsgivaren inför eller under en anställning. Utdragen begärs i dessa fall med stöd av den rätt till insyn i belastningsregistret som den enskilde har.

I Servicepaket HR kan du läsa mer om kontroller i samband med rekrytering. Saknar du abonnemang? Prova paketet gratis här

Antalet utdrag som enskilda begär om sig själva har under de senaste åren ökat kraftigt. Denna utveckling står i strid med lagstiftarens intentioner bakom enskildas insynsrätt i belastningsregistret.

Bakgrund – förslag från 2014 om generellt förbud 

Utredningen om registerkontroll i arbetslivet föreslog i betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) ett generellt förbud mot att arbetsgivare ska få begära att arbetstagare ska uppvisa eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret, om det inte finns ett lagstöd. 

Förbudet föreslogs gälla arbetssökande, praktikanter, inhyrd och inlånad arbetskraft. Syftet är att stärka skyddet för personlig integritet i arbetslivet. I samband med detta framfördes behovet att för vissa aktörer stärka stödet för registerkontroll.

Utökat författningsstöd för vissa aktörer

I detta nya betänkande "Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd" lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet avseende Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. 

Ett sådant stöd är nödvändigt om det införs ett generellt förbud mot registerkontroll i enlighet med vad som tidigare föreslagits.

Ikraftträdande

De nya lag- och förordningsbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Enligt förslaget bör de träda i kraft samtidigt som förslaget om en ny lag som generellt förbjuder registerkontroll i arbetslivet träder i kraft.

Källa:
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av ett utökat författningsstöd, SOU 2019:19


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer