Förbättringar i miljöbalken

Naturvårdsverkets miljöbalksprojekt, med start i januari 2015, syftar till att effektivisera lagstiftningen och tillämpningen genom strategiskt arbete med miljöbalkens systemfrågor.

     

den 25 juni 2015

Arbetet ska pågå i två år och i den första etappen identifieras problem med miljöbalken och brister i tillämpningen. Under mars fick projektet in över 700 problembeskrivningar som nu har sammanställts och presenterats.

I den första analysen har sju problemområden identifierats.

  • Miljöbalken i förhållande till annan lagstiftning
  • Behov av uppdateringar och justeringar i miljöbalken
  • Bristande tillämpning av 2 kapitlet i miljöbalken
  • Miljöbalken är ospecifik
  • Svårt att värdera och väga miljön mot andra intressen
  • Myndigheternas arbetssätt och struktur
  • Acceptansen för miljöbalken

Under hösten 2015 ska projektgruppen ta fram förslag till åtgärder som sedan ska kunna genomföras under 2016.

Läs mer: http://www.bwz.se/miljorapporten/UserFiles/Files/2254_milj%C3%B6balken.pdf


Källa: Naturvårdsverket