Föräldraskap och arbete

Arbetsgivare ska underlätta för kvinnor och män att förena arbete med föräldraskap. Det här enligt regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Att anställda skaffar barn och blir föräldrar är en naturlig del av vardagen på arbetsplatsen. Arbetsgivare ska därför ge anställda med barn möjlighet att förena föräldraskapet med arbetet.

     

den 13 december 2018

Sammanfattning

 • Arbetsgivare ska underlätta för anställda att förena föräldraskap och arbete
 • Detta är en del av arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering

I praktiken innebär det att arbetsgivaren bör undersöka vilka eventuella hinder som finns för föräldrar samt vilka förbättringar man kan göras. Här är exempel på vad man kan ta med i utredningen.

Exempel

 • Hur uttaget av föräldraledighet och vård av sjuka barn ser ut.
 • Finns det en möjlighet att arbeta hemma eller finns det ett behov av att införa flextid? 
 • Vilka tider förläggs möten vanligtvis till? Kan de ändras så att det blir enklare för föräldrar att hämta och lämna på förskola och skola?
 • Vissa föräldrar har barnen varannan vecka, ska de då kunna arbeta mindre de veckor de har barnen och mer när det inte har barnen? 
 • Vilka regler ska gälla på arbetsplatsen när det gäller semesterledighet under sommaren respektive julen då barnen har skollov?

Tips: Bli expert på HR-frågor med Servicepaket HR

Bra med en föräldrapolicy

När utredningen är klar framgår det vad som behöver åtgärdas för att underlätta för anställda med barn. Vissa saker kanske måste åtgärdas direkt, andra på längre sikt. 

Undersökningen och åtgärderna ska vara en del av den skriftliga dokumentationen av det aktiva arbetet enligt diskrimineringslagen. 

Det är också möjligt att ta fram en föräldrapolicy på arbetsplatsen. En sådan tydliggör reglerna och arbetsgivarens inställning för anställda som är eller ska bli föräldrar.

Exempel

 • Hur föräldralediga ska bli informerade om vad som händer på arbetsplatsen. 
 • Om det ska vara möjligt för föräldrar att arbeta flexibelt eller på distans. 
 • Om begränsningar mot övertidsarbete kan införas. Föräldrar som arbetar oregelbunden arbetstid eller i skift kan ges möjligheten att få välja skift först.
 • Möjlighet till delat chefskap för att underlätta för chefer att vara föräldralediga på både hel- och deltid.

I vissa kollektivavtal finns regler om att arbetsgivaren ska betala föräldralön som ger föräldralediga viss löneutfyllnad vid uttag av föräldrapenning. Detta är något som kan införas även på arbetsplatser som inte omfattas av något sådant kollektivavtal.

Exakt vad som behöver göras för att underlätta för anställda att förena arbete med föräldraskap beror på situationen på varje enskild arbetsplats. Men en bra grundregel för arbetsgivare är att undersöka om det finns några hinder, och se vilka förbättringar som kan göras.

Förbud mot missgynnande av föräldralediga 

Utöver kravet om att underlätta för föräldrar att förena arbete med föräldraskap finns ett förbud mot missgynnande av föräldralediga. Förbudet gäller i princip i alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetstagare eller arbetssökande. Läs mer om missgynnandeförbudet i Servicepaket HR. Har du inte abonnemang? Få tillgång till paketet här.


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer